Robert-Głowacki_470x470_10
Usługi

Fundacja rodzinna

Przedsiębiorcy czy właściciele firm, często zastanawiają̨ się̨ jak przedłużyć rodzinny biznes na pokolenia, zabezpieczyć́ wypracowany przez lata majątek, w sposób który dodatkowo zabezpieczałby ich bliskich. Odpowiedzią̨ na to zapotrzebowanie może być wprowadzona do polskiego porządku prawnego fundacja rodzinna.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Jest to odrębny od fundatora podmiot, na którego zasady funkcjonowania fundator może mieć jednak istotny wpływ.

Cele fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna przy odpowiednim ustaleniu statutu fundacji pozwala na zabezpieczenie majątku rodzinnego przedsiębiorstwa, interesów oraz dziedzictwa, jednocześnie przyczyniając się̨ do realizacji celów społecznych i charytatywnych.

Wybór fundacji rodzinnej może także zminimalizować koszty dziedziczenia oraz umożliwić optymalizację podatkową, z uwagi na - przy zaistnieniu pewnych założeń - brak opodatkowania podatkiem PIT wypłat na rzecz beneficjentów lub fundatora oraz nieopodatkowanie podatkiem CIT fundacji (z pewnymi wyjątkami).

Założenie fundacji rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej to proces, który wymaga dokładnego przygotowania i skrupulatnego przestrzegania przepisów prawa.

Do powstania fundacji rodzinnej niezbędne jest:

 • złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie;
 • ustalenie statutu;
 • sporządzenie spisu mienia;
 • ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;
 • wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;
 • wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Zasady działania fundacji rodzinnej

Zasady działania fundacji rodzinnej określa statut, który powinien zostać sporządzony podczas założenia fundacji.

Statut określa obowiązkowo:

 • nazwę fundacji rodzinnej;
 • siedzibę fundacji rodzinnej;
 • szczegółowy cel fundacji rodzinnej;
 • beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;
 • zasady prowadzenia listy beneficjentów;
 • zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;
 • wartość funduszu założycielskiego;
 • zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;
 • podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
 • co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;
 • zasady zmiany statutu;
 • przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Statut może określać również inne sprawy, w tym:

 • zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej;
 • szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej;
 • wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej;
 • przewidywać utworzenie jednostki terenowej albo jednostek terenowych.

Wszelkie zmiany statutu fundacji rodzinnej są skuteczne z chwilą zarejestrowania ich przez sąd. Fundacja rodzinna jest zobowiązana do działań zgodnych z prawem i do realizacji swoich celów w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami etycznymi.

Organy fundacji rodzinnej

Fundator ustanawia pierwszy zarząd fundacji, może też ustanowić radę nadzorczą fundacji. Zarząd odpowiada za zarządzanie fundacją i realizację jej celów, natomiast rada nadzorcza fundacji jest organem nadzorczym, kontrolującym działania zarządu.

Nasze doświadczenie

Nasz zespół zapewnia kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tworzenia i prowadzenia fundacji, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Posiadamy doświadczenia w zakresie planowania sukcesji, co pozwala nam zapewnić całościową obsługę̨ prawną naszych klientów w kwestiach związanych z przekazywaniem majątku na rzecz fundacji rodzinnych. Nasi doradcy podatkowi oferują̨ wsparcie w zakresie optymalizacji podatkowej i minimalizacji ryzyka podatkowego.

Oferujemy efektywne rozwiązania w zakresie tworzenia fundacji rodzinnych, w tym doradztwo w zakresie konstrukcji, zasad sukcesji, przygotowywanie dokumentacji, czy też rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, zapewniamy wsparcie w przygotowaniu dokumentów związanych z działalnością̨ fundacji.

W tym możemy pomóc:

 • planowanie działań związanych z powołaniem fundacji rodzinnej oraz zarzadzaniem nią̨ w przyszłości;
 • rejestracja fundacji w KRS;
 • kompleksowa obsługa, w tym przygotowywanie dokumentacji, umów darowizny, umów spadkowych, umów o pracę;
 • doradztwo podatkowe;
 • przygotowywanie optymalizacji podatkowej;
 • obsługa transakcji dotyczących majątku firmy.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.