Polityka RODO

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Robert Głowacki i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35 VII-piętro 61-896 Poznań, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812014, NIP: 7811977790, REGON: 380888873 (w treści jako Administrator). Marka Upper Case jest marką i znakiem, do której wszelkie prawa przysługują Administratorowi. Dane do kontaktu z Administratorem: office@uppercase.pro, tel. +48 61 102 04 64.

2. Niniejszy dokument (w treści jako Polityka RODO) jest akceptowany przez osoby wchodzące na stronę internetową www.uppercase.pro (w treści jako Strona) oraz wykorzystujące ją do kontaktu z Administratorem. Osoby te w Polityce RODO mogą uzyskać informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach tego przetwarzania.

3. Polityka RODO ma na celu także wykazanie, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Administratora, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w treści jako RODO).

4. Strona internetowa Administratora korzysta z plików cookies zawierających informacje o osobach odwiedzających Stronę przy czym pozwalają one jedynie w pewnym zakresie na identyfikacje urządzenia, z którego nastąpiło wejście na stronę internetową, poznanie preferencji podmiotów odwiedzających Stronę oraz ich oczekiwań, a także umożliwiają lepsze dostosowanie Strony do oczekiwań odwiedzających. Pliki cookies uniemożliwiają  Administratorowi uzyskanie danych osobowych pozwalających na jednoznaczną identyfikacje osoby, która wchodzi na Stronę. Więcej informacji w tym zakresie zawartych jest w zakładce Polityka Prywatności.

II. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Osoby wchodzące na Stronę, które nie podejmą próby kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie, adresu e-mail lub telefonicznie pozostawią jedynie takie dane osobowe, które zasadniczo uniemożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby wchodzącej tj. w szczególności dane urządzenia, numer IP, dane przeglądarki (Pliki cookies). Osoba wchodząca na Stronę może dopasować preferencje odnoszące się do plików cookies w ustawieniach urządzenia i samodzielnie określić zakres danych przetwarzanych przez Administratora w odniesieniu do plików cookies.

2. Administrator przetwarza następujące dane osób wchodzących na Stronę, które podejmą kontakt z Administratorem, a także dane klientów lub kontrahentów Administratora:

a. imię, nazwisko, firma, NIP, PESEL, REGON, adres, telefon, adres e-mail, miejsce prowadzonej działalności, typ działalności, problemy prawne, które osoba zgłasza, a także

b. informacje podawane w formularzu kontaktowym w zależności od preferencji osoby go uzupełniającej.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania

1. Dane osobowe, o których mowa w punkcie II ust. 1 są przetwarzane w celu poznania preferencji podmiotów odwiedzających Stronę oraz ich oczekiwań, a także dostosowania Strony do oczekiwań odwiedzających oraz poprawy funkcjonowania Strony.

2. Dane osobowe, o których mowa w punkcie II ust. 2 są przetwarzane w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z osobą odwiedzającą, przedstawienia oferty świadczenia usług prawnych, restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, a z czasem uzyskania stosownych uprawnień także podatkowych lub księgowych, możliwie najbardziej dopasowanej do jej potrzeb, wykonania oraz rozliczenia umowy zawartej z Administratorem jeśli takowa zostanie zawarta, marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora oraz informowania o ofercie handlowej Administratora w przyszłości.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c), oraz f) RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia czynności poprzedzających jej zawarcie, niezbędność do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w zakresie obowiązków rozliczeniowych, podatkowych), a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora w związku wykonaniem umowy przez Administratora, a w zakresie danych osobowych, o których mowa w punkcie II ust. 1 jest chęć prowadzenia Strony możliwie najbardziej dopasowanej do oczekiwań odwiedzających oraz preferencji.

4. Korzystając ze Strony osoba odwiedzająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punkcie II ust. 1.

5. Osoba podejmująca kontakt z Administratorem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które poda w trakcie kontaktu, a których zakres uzależniony jest od formy tego kontaktu i decyzji osoby, której dane dotyczą.

6. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w innych celach niż te, o których mowa w tym punkcie.

IV. Odbiorcy danych osobowych oraz przekazywanie danych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

1. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty ściśle współpracujące z Administratorem, w tym przedstawiciele, współpracownicy, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne, transportowe, przy czym podstawą przekazania danych będzie każdorazowo zawarta z tymi podmiotami umowa.

2. Dane osobowe wedle najlepszej wiedzy Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO. Środki te będą regularnie analizowane i w razie potrzeby uaktualniane.

2. Dane osobowe nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, (i) w którym Administrator będzie miał możliwość przedstawienia oferty dotyczącej jego produktów lub usług, a także kontaktu z osobą, której dane dotyczą, (ii) okres wykonywania umowy zawartej z Administratorem, (iii) okres przechowywania dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, (iv) okres 15 miesięcy po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wobec Administratora, (v) w przypadku danych, o których mowa w punkcie II ust. 1 przez okres przydatności technologicznej tych danych oraz możliwości ich informatycznego wykorzystania.

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

3. Z uwagi na to, że przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się także na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania, a nadto cofnięcie zgody nie musi skutkować zaprzestaniem przez Administratora przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy zaktualizuje się wówczas inna podstawa przetwarzania danych

VIII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ich niepodanie nie będzie rodziło żadnych konsekwencji prawnych przy czym uniemożliwi Administratorowi przedstawienia oferty oraz realizacji celów, o których mowa powyżej, w tym zawarcia i wykonania umowy, a także uniemożliwi nawiązanie kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

 

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.