Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
02.12.2021

Czy wysokość zadłużenia ma wpływ na możliwość złożenia wniosku o upadłość?

Wysokość zadłużenia nie ma wpływu na możliwość skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W rezultacie konsument będzie miał możliwość oddłużenia zarówno w przypadku, w którym zadłużenie będzie wynosić 10.000,00 zł, jak i 10.000.000,00 zł.

Niewypłacalność zawsze musi wystąpić.

Należy mieć jednak na uwadze, iż sąd na etapie rozpatrywania wniosku bada, czy dłużnik w chwili składania wniosku był konsumentem, a także czy był niewypłacalny. W rezultacie dłużnik musi wykazać, iż był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a także, że wysokość jego zadłużenia jest tak duża, że jest dla niego niemożliwa do spłaty.

Wysokość zadłużenia może być badana na etapie ustalania planu spłaty.

Mimo tego, że przepisy prawa nie określają górnej granicy zadłużenia, po przekroczeniu której niemożliwe byłoby skuteczne złożenie wniosku o upadłość, nie w każdym przypadku konsument uzyska oddłużenie. Sąd przed decyzją o ustaleniu planu spłaty, oceni postawę konsumenta pod kątem spełnienia przesłanek do odmowy ustalenia planu spłaty, czy wydłużenia okresu spłaty. Ocena ta w przypadku wysokiego poziomu zadłużenia może być bardziej wnikliwa.

Przyczyny niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia.

Przed złożeniem wniosku warto przemyśleć, czy postawa dłużnika pozwala na ustalenie, iż doprowadził on do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Co do zasady będzie to prowadzić do odmowy ustalenia planu spłaty. Nadto, gdy sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata.

Podsumowanie.

Reasumując należy wskazać, iż przepisy prawa upadłościowego nie określają górnej granicy zadłużenia. W rezultacie nawet osoby, na których ciążą wielomilionowe zobowiązania mogą złożyć skuteczny wniosek o ogłoszenie upadłości i zyskać możliwość oddłużenia. Przed złożeniem wniosku warto jednak przeanalizować, czy zachowaniu dłużnika w trakcie zaciągania zobowiązań i okresie późniejszym, będzie można przypisać celowość, umyślność czy też rażące niedbalstwo.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.