Robert-Głowacki_470x470_10
Usługi

Upadłość
konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura dla osób, które mają problemy finansowe lub wpadły w spiralę zadłużenia, chcą pozbyć się komornika, windykatorów. Jej celem jest oddłużenie oraz umożliwienie budowania swojej przyszłości bez długów tzw. nowy start.

Upadłość konsumencka to generalne postępowanie egzekucyjne. Toczy się przed sądem upadłościowym. Po ogłoszeniu upadłości postępowaniem tym kieruje sędzia – komisarz. Sędzia-komisarz nadzoruje też czynności syndyka. 

Syndyk jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jest niesądowym organem postępowania upadłościowego. Do jego zadań należy objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim, zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, a także likwidacja tego majątku.

Prawodawca nowelizując procedurę upadłości konsumenckiej wyszedł z założenia, że interes osoby dotkniętej niewypłacalnością powinien być dominujący i należy umożliwić takiej osobie wyjście ze stanu niewypłacalności. Upadły jeśli to możliwe powinien spłacać swoje zobowiązania przez pewien okres czasu, ale przede wszystkim należy mu umożliwić wyjście z szarej strefy, czyli doprowadzić do sytuacji kiedy osoby niewypłacalne będą zatrudnione, ubezpieczone i na nowo znajdą swoje miejsce w społeczeństwie.

Co to jest niewypłacalność?

Niewypłacalność występuje wówczas gdy osoba zainteresowana utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Brak zdolności do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych jest wtedy jeśli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Jak przebiega proces upadłości?

Obecnie postępowanie upadłościowe może toczyć się w dwóch trybach. O wyborze decyduje Sąd orzekający o upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka może być prowadzona:

 • w trybie uproszczonym,
 • na zasadach ogólnych.

Sąd może podjąć decyzję o prowadzeniu upadłości konsumenckiej na zasadach ogólnych jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku, ilością wierzycieli lub przewidywaniami co do stopnia skomplikowania postępowania.

Upadłość konsumencka w trybie uproszczonym.

Jeśli upadłość konsumencka jest prowadzona w uproszczonym trybie wówczas syndyk decyduje samodzielnie o sposobie likwidacji masy upadłości. Także odmiennie niż dotychczas, w postępowaniu uproszczonym syndyk nie składa listy wierzytelności, a zamiast tego po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki do:

 • umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • odmowy umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub odmowy warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty

Plan spłaty co do zasady ma być wykonywany przez upadłego do 36 miesięcy, chyba, że Sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, wówczas plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy, a dłuższy niż 84 miesiące. W planie spłaty określa się także jaka część zobowiązań będzie umorzona.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty następuje wtedy jeśli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

Dla kogo upadłość konsumencka?
 • dla tych, których zobowiązania przekraczają możliwości płatnicze,
 • dla tych, przeciwko którym prowadzone są egzekucje komornicze i brak jest widoków na ich sprawne zakończenie,
 • dla tych, którzy musieli zakończyć prowadzenie działalności, po której pozostały długi,
 • dla tych, którzy wpadli w spiralę zadłużenia.
Co możesz zyskać ogłaszając upadłość konsumencką?
 • umorzenie zobowiązań w całości lub części,
 • spokój od telefonów windykatorów,
 • prowadzenie postępowania przez jeden organ (syndyka) zamiast wielu komorników,
 • wyjście ze spirali zadłużenia i życie bez długów przy racjonalnym podejściu do finansów osobistych.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.