Robert-Głowacki_470x470_10
Usługi

Upadłość
konsumencka

Zdarza się, że trudna sytuacja finansowa skłania niektóre osoby do wzięcia pożyczki lub kredytu, która ma być rozwiązaniem na zaistniałe i przejściowe problemy płynnościowe. Stąd już prosta droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia i wizyt komornika, czy windykatorów. Co mogą zrobić dłużnicy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji? Rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. To procedura skierowana do osób mających problemy finansowe oraz zobowiązania, których nie są w stanie spłacić. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka - na czym polega?

Upadłość konsumencka to procedura dla osób, które mają problemy finansowe lub wpadły w spiralę zadłużenia, chcą pozbyć się komornika, windykatorów. Jej celem jest oddłużenie oraz umożliwienie budowania swojej przyszłości bez długów tzw. nowy start. Upadłość konsumencka to jedna z wielu dziedzin prawa, w jakich pomagamy klientom w Poznaniu. 

Upadłość konsumencka to generalne postępowanie egzekucyjne. Cała procedura upadłości konsumenckiej toczy się przed sądem upadłościowym. Po ogłoszeniu upadłości postępowaniem tym kieruje sędzia – komisarz. Sędzia-komisarz nadzoruje też czynności syndyka. 

Syndyk jest wyznaczany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jest niesądowym organem postępowania upadłościowego. Do jego zadań należy objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim, zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, a także likwidacja tego majątku. Powyższe czynności, do których uprawniony jest syndyk, a które sprowadzają się do utraty możliwości swobodnego zarządzania majątkiem przez dłużnika, to konsekwencje upadłości konsumenckiej. Majątek, który staje się masą upadłości podlega likwidacji w celu pozyskania środków na spłatę wierzycieli. 

Prawodawca nowelizując procedurę upadłości konsumenckiej wyszedł z założenia, że interes osoby dotkniętej niewypłacalnością powinien być dominujący i należy umożliwić takiej osobie wyjście ze stanu niewypłacalności. Upadły jeśli to możliwe powinien spłacać swoje zobowiązania przez pewien okres czasu, ale przede wszystkim należy mu umożliwić wyjście z szarej strefy, czyli doprowadzić do sytuacji kiedy osoby niewypłacalne będą zatrudnione, ubezpieczone i na nowo znajdą swoje miejsce w społeczeństwie.

Oferujemy wsparcie prawne w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Poznań jest jednym z głównych obszarów działań naszej kancelarii, nie mniej w ramach świadczonych usług również Sądy w wielu Polskich miastach przychylały się do naszych wniosków o ogłoszenie upadłości i przeprowadzały całą procedurę upadłości konsumenckiej z sukcesem dla Naszych Klientów.

Co to jest niewypłacalność?

Niewypłacalność występuje wówczas gdy osoba zainteresowana utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Brak zdolności do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych jest wtedy jeśli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe?

Okres od momentu wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do jego rozpoznania jest dość krótki i trwa zwykle kilka tygodni.

Samo postępowanie upadłościowe może natomiast trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Jak przebiega proces upadłości?

Obecnie postępowanie upadłościowe może toczyć się w dwóch trybach. O wyborze decyduje Sąd orzekający o upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka może być prowadzona:

 • w trybie uproszczonym,
 • na zasadach ogólnych.

Sąd może podjąć decyzję o prowadzeniu upadłości konsumenckiej na zasadach ogólnych jeśli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku, ilością wierzycieli lub przewidywaniami co do stopnia skomplikowania postępowania.

Kiedy upadłość konsumencka w trybie uproszczonym?

Tryb uproszczonej upadłości znajdzie zastosowanie, gdy dłużnik nie posiada jakiegokolwiek majątku lub majątek ten nadaje się do szybkiej likwidacji. Jeśli upadłość konsumencka jest prowadzona w uproszczonym trybie wówczas syndyk decyduje samodzielnie o sposobie likwidacji masy upadłości. W konsumenckim uproszczonym postępowaniu upadłościowym nie ma sędziego komisarza.

Odmiennie niż dotychczas, w postępowaniu uproszczonym syndyk nie składa listy wierzytelności, a zamiast tego po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki do:

 • umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
 • odmowy umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub odmowy warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty

Plan spłaty co do zasady ma być wykonywany przez upadłego do 36 miesięcy, chyba, że Sąd ustali, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, wówczas plan spłaty nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy, a dłuższy niż 84 miesiące. W planie spłaty określa się także jaka część zobowiązań będzie umorzona.

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty następuje wtedy jeśli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

Kto może domagać się ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Domagać się ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą osoby:

 • których zobowiązania przekraczają możliwości płatnicze,
 • będące w trakcie egzekucji komorniczych i brak jest widoków na ich sprawne zakończenie,
 • które musiały zakończyć prowadzenie działalności, po której pozostały długi,
 • które znalazły się w spirali zadłużenia i nie są w stanie spłacać zobowiązań.

Jakie konsekwencje niesie upadłość konsumencka?

 • upadły pozbawiony jest możliwości swobodnego zarządzania własnym majątkiem, zarząd nad majątkiem przejmuje wyznaczony syndyk - o czym była mowa wyżej,
 • brak możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego,
 • ograniczony dostęp do wynagrodzenia za pracę, otrzymywanych świadczeń. To Syndyk dysponuje środkami upadłego, a w dyspozycji upadłego pozostaje jedynie połowa wynagrodzenia, nie mniej jednak niż równowartość najniższej krajowej,
 • brak dostępu do rachunku bankowego oraz zajęcie przez syndyka środków na nim zgromadzonych – (ustawodawca sprecyzował, do jakiej wysokości takie zajęcie może nastąpić).

Czy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej potrzebna jest pomoc prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego?

Upadłość konsumencka, chociaż w polskim prawie jest obecna już od 2009 roku, nadal jest pojęciem mało znanym. Mało kto wie, na czym dokładnie polega i jak przebiega postępowanie upadłościowe. Pomóc przejść przez nie może posiadający odpowiednie kwalifikacje radca prawny lub adwokat lub doradca restrukturyzacyjny.

Upadłość konsumencka może być dla osoby zadłużonej rozwiązaniem jej problemów, ale z drugiej strony, niesie ze sobą określone konsekwencje, których należy być świadomym. Dlatego bardzo ważna jest pomoc rzetelnego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje prawnika lub doradcy restrukturyzacyjnego, który dokładnie przeanalizuje daną sytuację, wskaże możliwe rozwiązania, a także opowie w przystępny sposób, jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla osoby zainteresowanej oraz jej rodziny. Prawnik lub doradca restrukturyzacyjny pomaga również w dopełnieniu formalności, w tym prawidłowym wypełnieniu niezbędnych w postępowaniu sądowym dokumentów.

W naszym zespole pracują doświadczeni prawnicy, którzy na co dzień mają do czynienia z różnymi sytuacjami i rozwiązują najbardziej zagmatwane problemy klientów. 

Posiadasz wierzytelności, których nie jesteś w stanie dłużej spłacać? Zastanawiasz się, jak wyjść z trudnej sytuacji? Pomożemy Ci! Możesz skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy również na nasze social media – znajdziesz nas na Facebook’u oraz Linkedin

Dowiesz się od nas czy upadłość konsumencka to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Chcesz się przekonać, czy jesteśmy odpowiednimi osobami, którym możesz powierzyć swoją sprawę? Zachęcamy do zapoznania się z opiniami naszych Klientów, które są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Opinie.

Skutecznie oddłużamy i przeprowadzamy przez upadłość konsumencką klientów Poznania, a także innych miast w Polsce.

W zakładce Postępowania możesz zapoznać się ze szczegółami postępowań, które aktualnie prowadzimy bądź z sukcesem je zakończyliśmy.

Co możesz zyskać ogłaszając upadłość konsumencką?

 • umorzenie zobowiązań w całości lub części,
 • spokój od telefonów windykatorów,
 • prowadzenie postępowania przez jeden organ (syndyka) zamiast wielu komorników,
 • wyjście ze spirali zadłużenia i życie bez długów przy racjonalnym podejściu do finansów osobistych - nowy start.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.