Usługi

Postępowania przeciwko osobom oferującym produkty finansowe

Obligacje, pożyczki, kredyty, opcje na zakup udziałów lub akcji stały się niezwykle popularnym sposobem dokapitalizowania podmiotów gospodarczych, a także konsumentów. Często w taki sposób środki na budowę nieruchomości pozyskują zwłaszcza podmioty realizujące przedsięwzięcia budowlane z elementem inwestycyjnym. Podmioty oferujące określone produkty zachęcają potencjalnych inwestorów swoją renomą, ekskluzywnością realizowanych inwestycji, możliwością szybkiego wzbogacenia się.

Jak działają osoby oferujące produkty finansowe i papiery wartościowe?

Celem wzbudzenia zaufania, doradcy czy pośrednicy inwestycyjni dysponują starannie przygotowanymi broszurami i oferują wysoki poziom obsługi na wstępnym etapie kontaktu. Do zakupu określonego produktu zachęca też deklarowana wysoka stopa zwrotu i rzekomo pełne bezpieczeństwo inwestycji. Pośrednicy sprzedają więc mit rynku kapitałowego - wysoka stopa zwrotu, niewielki poziom ryzyka lub jego brak. Z rozmaitych powodów dochodzi jednak do utraty płynności finansowej emitentów, którzy czasem wszczynają postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie o ogłoszenie upadłości. Określone inwestycje zamiast przynosić zysk notują straty. Zamiast cieszyć się z umówionych odsetek kapitałowych oraz deklarowanych gwarancji zwrotu kapitału podstawowego, pojawia się problem odzyskania powierzonych emitentowi oszczędności. Rodzi to pytanie o potencjalną odpowiedzialność osób oferujących instrumenty finansowe czy papiery wartościowe.

Sprawy przeciwko osobom oferującym produkty finansowe

Najpopularniejszymi produktami finansowymi są pożyczki, kredyty konsumenckie i hipoteczne, konta oszczędnościowe itp., ale też występują bardziej skomplikowane tj. papiery wartościowe, w tym obligacje, instrumenty finansowe. Najczęściej takie produkty oferuje pracownik banku czy niezależny pośrednik finansowy. Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności, za szkodę odpowiada jej sprawca. Osoba oferująca produkty finansowe może bowiem wprowadzić w błąd skutkujący wyrządzeniem realnej straty.

W przypadku pracowników banku za szkodę przez nich wyrządzoną odpowiada bank, jako pracodawca. Natomiast, gdy produkt finansowy oferuje niezależny pośrednik wówczas trudno będzie mu przypisać odpowiedzialność za niefachową czy niekompletną poradę, przy czym nie jest to niemożliwe. Umowa jest zawierana między klientem a bankiem, a doradca jedynie pośredniczy w zawarciu umowy.

Problemem może być udowodnienie szkody i przypisanie jej wywołania osobie oferującej produkt finansowy. W praktyce rolą takiej osoby jest nie tylko udzielanie informacji o określonym produkcie, ale w istocie nakłanianie do jego nabycia. Jeśli klient się na to zdecyduje wówczas pośrednik zawiera umowę dotyczącą określonego produktu, a klient wraz z umową jest obowiązany do podpisania szeregu innych dokumentów, w których deklaruje, że jest świadomy jaki produkt nabywa i jakie wiąże się z tym ryzyko. Niekiedy klient składa oświadczenie, że jest w pełni świadomy konsekwencji związanych z określonym produktem, a także, że decyzję o jego nabyciu podjął samodzielnie. W takich sytuacjach może być trudno przypisać odpowiedzialność osobie oferującej produkt finansowy. Tym bardziej, że trudno będzie udowodnić, że osoba udzieliła błędnej porady ustnej, na podstawie której została podjęta decyzja o nabyciu konkretnego produktu.

Tego rodzaju sprawy zarówno pod względem merytorycznym, jak i dowodowym są złożone. Ewentualna odpowiedzialność osoby oferującej produkt finansowy powinna być oceniona indywidualnie. W każdej sytuacji potencjalnego naruszenia zasad rzetelnej informacji i wprowadzenia w błąd polecamy konsultację u doświadczonego doradcy prawnego. Pozwoli on ocenić szanse w ewentualnej sprawie przeciwko osobom oferującym produkty finansowe.

Sprawy przeciwko osobom oferującym papiery wartościowe

Jeśli chodzi o instrumenty finansowe, w tym głównie papiery wartościowe, sytuacja jest nieco inna. Obrót papierami wartościowymi, a także ich oferowanie są bowiem prawnie uregulowane. Oferującymi papiery wartościowe są często firmy inwestycyjne. Prowadzą oni doradztwo inwestycyjne, oferują instrumenty finansowe, są uprawnieni do przyjmowania i przekazywania zleceń lub zbycia instrumentów finansowych.

Zazwyczaj w toku rozmów o konkretnym produkcie dochodzi do przedstawiania zainteresowanemu inwestorowi rekomendacji czy opinii co do poszczególnych produktów finansowych. Prezentowane rekomendacje czy opinie powinny uwzględniać interesy i potrzeby konkretnego klienta. Firma inwestycyjna odpowiada przy tym za staranne działanie. Jej obowiązkiem jest przekazanie potencjalnemu inwestorowi rzetelnych i wiarygodnych informacji o określonym produkcie oraz o sytuacji finansowej emitenta.

Zatem, jeśli firma inwestycyjna (lub jej personel) pośrednicząca w sprzedaży produktów finansowych wykazał się brakiem staranności można pociągnąć go do odpowiedzialności na drodze sądowej. Podstawa takiej odpowiedzialności może być kontraktowa albo deliktowa. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Należy jednak pamiętać, że pośrednik nie odpowiada za rezultat, a więc osiągnięcie przez klienta oczekiwanego zysku. Musi zostać to uwzględnione w każdej sprawie przeciwko osobie oferującej papiery wartościowe.

Istotne jest także czy ów pośrednik działa na szkodę podmiotu profesjonalnego czy konsumenta oraz czy klient posiadał odpowiednią wiedzę o charakterze produktu, ryzyku z nim związanym, a także konsekwencjach inwestycji. Jedną z praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest brak udzielenia im rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji czy też oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. W takiej sytuacji można dochodzić odpowiedzialności pośrednika.

W czym możemy pomóc?

Wskutek działań osób oferujących produkty finansowe czy papiery wartościowe wielu inwestorów utraciło oszczędności życia. Wszystko przez wprowadzenie w błąd, nierzetelną informację czy też jej zatajenie. Postępowanie sądowe staje się w takich sytuacjach jedyną drogą do odzyskania utraconych środków.

W imieniu inwestorów występujemy przeciwko emitentom papierów wartościowych, bankom czy pożyczkodawcom. Nasza pomoc obejmuje także odzyskiwanie środków zainwestowanych w obligacje GetBack S.A., czyli obligacje dopuszczone do publicznego obrotu. Opracowujemy skuteczne strategie pociągnięcia do odpowiedzialności osób pośredniczących przy oferowaniu tych inwestycji. Mamy na swoim koncie liczne sprawy przeciwko osobom oferującym produkty finansowe. Z uwagi na złożoność spraw do każdej podchodzimy indywidualnie, proponując skuteczne rozwiązanie problemu. Niezwykle pomocne jest przy tym praktyczne doświadczenie naszych doradców, pozyskane w licznych podobnych sprawach. Sukcesy osiągane na salach sądowych świadczą o naszej skuteczności.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.