UpperCase_24
29.10.2021

Przekształcenie spółki komandytowej w jawną, a opodatkowanie niepodzielonych zysków.

Problematyki tej dotyczy wydana niedawno interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4010.73.2021.4.MS. Organy podatkowe analizowały stan faktyczny, w którym spółka komandytowa, w której rolę komplementariusza pełni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariusza osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (bardzo często spotykana sytuacja), planowała przekształcenie w spółkę jawną po dniu 1 maja 2021 r., przy czym wnioskodawca (spółka komandytowa) podjął decyzję o odroczeniu zastosowania przepisów dotyczących objęciem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych do 1 maja 2021 r.

Od dnia 1 maja 2021 r. spółki komandytowe podatnikami CIT

Powyższe oznaczało, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. wnioskodawca pozostawał spółką transparentną podatkowo, a od 1 maja 2021 r. stawał się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT).

Wątpliwości

Po stronie spółki komandytowej zrodziło się pytanie czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną spowoduje powstanie przychodu z tytułu tzw. niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT wyłącznie w zakresie zysku części zysku osiągniętego przez spółkę po dniu 1 maja 2021 r., a nadto czy spółka komandytowa już po przekształceniu będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego.

Stanowisko Wnioskodawcy

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że przekształcenie spowoduje powstanie przychodu z tzw. niepodzielonych zysków, przy czym wyłącznie w zakresie tych zysków osiągniętych po 1 maja 2021 r. do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia.

Co na to organy podatkowe?

Organy podatkowe podzieliły stanowisko podatnika uznając je za prawidłowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

Moment powstania przychodu

Przychód z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki w spółkę osobową. W sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu.

Wytyczne zawarte w interpretacji

Od 1 maja 2021 r. do spółek komandytowych mają zastosowanie przepisy ustawy o CIT. Czyli przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, będzie wartość niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną.

Interpretacja zawiera też ważne wytyczne. Mianowicie organ stwierdził, że kluczowe znaczenie ma data osiągnięcia przez spółkę komandytową zysków. Data ich faktycznej wypłaty nie jest natomiast w tym kontekście istotna. Uznał więc, że jeśli zyski zostały osiągnięte przez spółkę komandytową przed 1 maja 2021 (tj. przed uzyskaniem przez Spółkę komandytową statusu podatnika CIT, to ich wypłata na rzecz Wspólnika będzie podlegała przepisom dotychczasowym, a zatem w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym Spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe pozwala na wnioski w zakresie możliwości wypłaty zysków wypracowanych przed dniem 1 maja 2021 r. przez spółki komandytowe, na dotychczasowych, korzystnych warunkach.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.