Małgorzata-Kandziora_470x470_3
Usługi

Upadłość przedsiębiorstwa i firmy

Postępowanie upadłościowe to proces złożony, długotrwały, nieintuicyjny, często nawet dla prawników. Określa się go mianem egzekucji generalnej czy uniwersalnej. Pojedyncze postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków poszczególnych wierzycieli i działających w ich imieniu komorników, zastępowane są jednym prowadzonym przez syndyka działającego w imieniu wszystkich wierzycieli. Postępowanie jest skierowane do całego majątku niewypłacalnego dłużnika.

Niewypłacalność dłużnika

Niewypłacalność dłużnika stanowi samodzielną przesłankę do ogłoszenia upadłości. Oznacza ona stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Prawo upadłościowe bardzo szczegółowo reguluje przesłanki niewypłacalności oraz sposób ustalenia wartości majątku dłużnika. Istotne jest ich właściwe zrozumienie i odniesienie do sytuacji finansowej konkretnej firmy. Już na tym etapie doradztwo doświadczonego prawnika czy doradcy restrukturyzacyjnego może okazać się niezbędne w kontekście ewentualnego ogłoszenia upadłości firmy.

Zawiła procedura upadłości przedsiębiorstwa

Odnalezienia się w procedurze upadłości firmy nie ułatwia regulacja ustawowa, która jest uzupełniana postanowieniami aktów prawa cywilnego, handlowego, procedury cywilnej oraz prawa publicznego. Samo postępowanie upadłościowe dzieli się na dwie powiązane ze sobą procedury, a mianowicie: postępowanie w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz postępowanie po ogłoszeniu upadłości.

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd bada przede wszystkim czy podmiot, który złożył wniosek, posiada zdolność upadłościową (czy jest podmiotem, który może ogłosić upadłość), oraz czy zachodzą przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konkretnego podmiotu. Oczywiście wniosek musi zostać odpowiednio opłacony. Uczestnikami tego postępowania są dłużnik oraz podmiot, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wierzyciele, o ile nie złożyli wniosku, nie biorą udziału w tym postępowaniu. Tę fazę postępowania kończy wydanie postanowienia o odrzuceniu wniosku albo o jego oddaleniu, albo też o jego uwzględnieniu, czyli postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Druga faza, czyli postępowanie po ogłoszeniu upadłości, rozpoczyna się po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Wówczas majątek dłużnika staje się masą upadłości, z której zaspokaja się wierzycieli. Ta faza stanowi właściwe postępowanie upadłościowe. W jego ramach dochodzi do zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli, sporządzenia listy wierzytelności, ustalenia składu i stanu masy upadłości, dokonania jej likwidacji i zaspokojenia wierzycieli. Każda z tych czynności stanowi swoisty etap postępowania, który przebiega
w sformalizowany, prawnie uregulowany, sposób.

W miejsce powszechnie znanych organów postępowania egzekucyjnego, takich jak sąd i komornik, pojawiają się:

  • sędzia komisarz (min. kieruje tokiem postępowania upadłościowego, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, rozpatruje sprzeciwy od listy wierzytelności, dokonuje zmian w liście wierzytelności, zatwierdza listę wierzytelności);
  • syndyk (m.in. obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go, sporządza listę wierzytelności, sporządza spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym masy upadłości, dokonuje likwidacji masy upadłości, sporządza plan podziału);
  • rada wierzycieli (m.in. reprezentuje ogół wierzycieli wobec sędziego-komisarza i sądu upadłościowego, kontroluje pracę syndyka, bada stan funduszy masy upadłości, udziela zezwolenia na wykonanie niektórych czynności, może żądać od syndyka lub upadłego wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty upadłego).

Sprawne poruszanie się choćby w kompetencjach tych organów, dodatkowo z zachowaniem określonych terminów na dokonanie poszczególnych czynności, wymaga specjalistycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia. Szczególnie ważne jest szybkie reagowanie na czynności podejmowane przez syndyka czy sędziego komisarza, a także rozpoznanie kompetencji rady wierzycieli. Jest to kluczowe dla właściwego przebiegu i efektywności postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa.

Upadłość przedsiębiorstwa – wsparcie prawne

Skuteczne i sprawdzone doradztwo na etapie zagrożenia niewypłacalnością oraz w trakcie upadłości przedsiębiorstwa często decyduje o jego wyniku końcowym dla wierzyciela i wysokości odzyskanych przez niego środków.

Moment ogłoszenia upadłości firmy jest również szczególnie istotny dla podmiotów w trudnej sytuacji, w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa i jego organów.

Wyjaśniamy i doradzamy, jak ogłosić upadłość firmy. Zgromadziliśmy wiele praktycznych doświadczeń w tym zakresie, samodzielnie doradzając w postępowaniach upadłościowych. W gronie naszych ekspertów są specjaliści posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Upadłość przedsiębiorstwa – komu doradzamy?

Wspieramy przedsiębiorców – właścicieli firm, na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Przeprowadzamy szczegółową weryfikację stanu finansowego przedsiębiorstwa, oceniając czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. Doradzamy, w jaki sposób ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, omawiamy jak będzie przebiegał ten proces, i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Reprezentujemy dłużników na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, sporządzamy wniosek o ogłoszenie upadłości, jak też dalsze pisma. Współdziałamy z syndykiem i sędzią-komisarzem, tak, aby postępowanie było jak najbardziej komfortowe dla dłużnika.

Reprezentujemy również pojedynczych wierzycieli w odzyskiwaniu należności w postępowaniu upadłościowym. Oferujemy doradztwo prawne na poszczególnych etapach postępowania upadłościowego, sporządzamy zgłoszenia wierzytelności, czy sprzeciwy od listy wierzytelności, a także inne pisma w postępowaniu.

Świadczymy także pomoc prawną w powołaniu rady wierzycieli. Reprezentujemy również członków rady wierzycieli dbając o to, aby rada w mogła w należyty sposób pełnić swe funkcje. Doradzamy również syndykom we wszelkich podejmowanych w postępowaniu czynnościach.

W tym możemy pomóc:

  • analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstwa oraz weryfikacja stanu niewypłacalności;
  • kompleksowe doradztwo upadłościowe, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz pism po ogłoszeniu upadłości firmy;
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych;
  • wsparcie wierzycieli w postępowaniach dotyczących listy wierzytelności oraz ubezskutecznienia czynności upadłych;
  • reprezentacja w postępowaniach ze skargi pauliańskiej;
  • opinie prawne dotyczące odpowiedzialności prawnej organów spółek za niewywiązywanie się ze zobowiązań oraz ryzyka z nią związane.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.