Usługi

Badanie stanu prawnego i podatkowego firm i majątku

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy dedykowaną przedsiębiorcom usługę audytu prawnego i podatkowego służącą wszechstronnej weryfikacji wszystkich bądź poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego obszarów. Poza samą wnikliwą i dogłębną analizą stanu prawnego czy podatkowego, każdorazowo w badaniu uwzględniamy indywidualną specyfikę zleconego audytu oraz jego funkcjonalny wymiar.

Audyt prawny

Audyt prawny (due diligence prawne) polega na kompleksowym badaniu stanu prawnego przedsiębiorstw lub określonych aktywów. Jest on przeprowadzany w celu dostarczenia szczegółowych informacji na temat statusu prawnego przedsiębiorstwa oraz zgodności stosowanych w nim procedur i wewnętrznych regulacji z obowiązującymi przepisami prawa. Taka analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa, może dotyczyć wszelkich aspektów prawnych jego funkcjonowania. Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb i celu klienta.

W jaki celu przeprowadza się audyt prawny?

Na ogół audyt sporządza się w celu przygotowania firmy do sprzedaży lub przejęcia. Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa może także służyć zwiększeniu efektywności jego prowadzenia oraz usunięciu zaistniałych w tym zakresie nieprawidłowości.

Przeprowadzone przez nas badanie stanu prawnego przedsiębiorstw obejmuje na ogół analizę ich:

 • wewnętrznych aktów prawnych;
 • struktury własnościowej;
 • zasad organizacji i funkcjonowania;
 • zasad i skuteczności działania organów zarządzających;
 • stanu toczących się postępowań sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych;
 • zawartych umów;
 • stanu prawnego nieruchomości i pozostałego majątku;
 • stanu zatrudnienia;
 • istniejących czynników ryzyka w zakresie działalności;
 • wartości niematerialnych i prawnych;
 • koniecznych do wdrożenia działań naprawczych.

Zlecony nam audyt prawny może także obejmować badanie stanu prawnego majątku firmy, w tym przede wszystkim posiadanych przez nią nieruchomości.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy ma na celu wskazanie ewentualnych obszarów ryzyka wynikającego ze stosowanych rozwiązań podatkowych w firmie czy analizę zaobserwowanych nieścisłości. Wyniki audytów niejednokrotnie wskazują możliwe obszary ulepszeń w zakresie polityki podatkowej firmy i pozwalają na wprowadzenie optymalizacji podatkowej lub dokonanie korekt składanych deklaracji podatkowych. Poddana weryfikacji w przypadku audytu podatkowego może być kompleksowa dokumentacja za wskazany okres, wybrane rozliczenie czy też konkretny obszar problematyczny wskazany przez klienta. Due diligence podatkowe polega na dokonaniu weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym:

 • zasad prowadzenia ewidencji podatkowej;
 • wysokości deklarowanych i odprowadzanych podatków;
 • stosowanej dokumentacji wewnętrznej;
 • istniejących czynników ryzyka podatkowego;
 • stanu faktycznego i jego oceny podatkowej;
 • koniecznych do wdrożenia działań naprawczych.

Badanie stanu podatkowego firmy przeprowadza się przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorcy, jako podatnika, w tym osób kierujących firmą oraz uczestniczących w dokonywanych przez nią rozliczeniach podatkowych.

Obsługa prawna przedsiębiorstw, w tym przeprowadzanie ich audytu prawnego i podatkowego, jest niezwykle ważnym elementem ich prawidłowego funkcjonowania. Tego rodzaju kompleksowa analiza działalności firmy pozwala bowiem na dostrzeżenie w porę przez przedsiębiorcę rysujących się zagrożeń, związanych z jego działalnością oraz wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, a z drugiej strony wskazanie potencjalnych ulepszeń i korzyści. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.