Robert-Głowacki_470x470_10
Usługi

Rozliczanie podatków z zysków z tytułu inwestycji giełdowych w kraju i za granicą

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, w tym rozlicza podatki z inwestycji giełdowych, poczynionych zarówno w kraju, jak i za granicą. Pomagamy naszym Klientom prawidłowo rozliczyć podatek giełdowy, tak aby nie narazili się na niepotrzebne dodatkowe koszty czy odpowiedzialność.

Co to jest podatek giełdowy?

Podatek giełdowy, zwany również w pewnym uproszczeniu podatkiem od zysków kapitałowych, został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na początku lat 2000. Podatek od zysków giełdowych to 19% podatek od dochodów osiągniętych z inwestycji w papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa, a także z lokat bankowych.

Dochodem jest różnica między przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych instrumentów a poniesionymi kosztami. Opodatkowany jest nim dochód osiągnięty z tytułu zbycia papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także z tytułu umów CFD i opcji binarnych. Regulacje dotyczące tego podatku przewidują zwykle szczególny sposób określania tego dochodu, odmienny od powszechnie znanego (zasada przychód – koszty).

Kto musi zapłacić podatek od zysków giełdowych?

Podatki od zysków z inwestycji giełdowych dotyczą osób fizycznych, które posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych, niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, jeżeli osiągają dochody z papierów wartościowych emitowanych przez polskie podmioty.

Podatki a zyski z giełdy zagranicznej

W każdym przypadku przy badaniu obowiązków podatkowych pozostających w związku z osiąganymi dochodami z giełd zagranicznych należy mieć na uwadze postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Większość takich umów opiera zasady rozliczania podatku o tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym – w uproszczeniu – że zagraniczny podmiot wypłacający przykładowo dywidendę pomniejsza ją o kwotę podatku.

Od tej dywidendy w Polsce należy zapłacić podatek, przy czym można odliczyć kwotę podatku zapłaconego za granicą.

Istnieje możliwość zapłaty niższego podatku za granicą, w sytuacji gdy zagranicznej spółce przedstawiony zostanie polski certyfikat rezydencji podatkowej. Wówczas ta niższa kwota będzie mogła zostać odliczona w Polsce.

Wiele problemów praktycznych związanych z rozliczeniem podatku może wyniknąć z:

  • siedziby prowadzenia działalności brokera, za pośrednictwem, którego dokonujemy transakcji;
  • rezydencji podatkowej emitenta;
  • giełdy, na której notowane są kupowane przez nas instrumenty finansowe;
  • rodzaju instrumentu finansowego.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie obsługi Klientów indywidualnych oraz firmowych. Nasi specjaliści posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwalają prawidłowo rozliczyć podatki od zysków z inwestycji giełdowych.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.