Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
25.07.2022

Wymogi formalne wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - po zmianach.

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz sanacyjnego dłużnik jest zobligowany dołączyć wstępny plan restrukturyzacyjny. Dotychczas wstępny plan restrukturyzacyjny zawierał co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego dłużnik był zobowiązany również do przedłożenia bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Sąd często posiadał zbyt mało danych, aby ocenić sytuację dłużnika i podjąć właściwe rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie.

Nowy wymóg formalny - sprawozdanie finansowe.

Od 1 grudnia 2021 r. do wstępnego planu restrukturyzacyjnego należy dołączyć również sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Jednocześnie w przypadku przyspieszonego postępowania układowego nadal konieczne jest złożenie bilansu sporządzonego dla celów postępowania. Ustawodawca przewidział natomiast, że z przyczyn niezależnych, dłużnik może obiektywnie nie mieć możliwości przygotowania sprawozdania i wprowadził możliwość pominięcia tego wymogu w uzasadnionych przypadkach.

Kluczowa rola wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Wstępny plan restrukturyzacyjny stanowi jeden z podstawowych dokumentów na podstawie, którego Sąd ocenia, czy otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, czy wydać postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku dłużnika. Wstępny plan restrukturyzacyjny powinien być przygotowany w taki sposób, aby rozwiać wszelkie potencjalne wątpliwości Sądu, co do możliwości zaistnienia przesłanek negatywnych do otwarcia wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Dotychczasowe minimalne wymagania stawiane przed wstępnym planem restrukturyzacyjnym, nie pozawalały na rzetelną weryfikację płynności finansowej dłużnika przez Sąd, szczególnie w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego, gdzie wierzyciel nie musiał przedkładać bilansu.

Z uwagi na opisane powyżej trudności związane z oceną sytuacji dłużnika przez Sąd, ustawodawca podjął decyzję o zwiększeniu wymagań stawianych przed wnioskami o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych i dodał kolejny wymóg formalnych tj. dołączenie do wstępnego planu restrukturyzacyjnego sprawozdania finansowego dłużnika.

Podsumowanie.

Należy wskazać , że zmiana ta może wpłynąć na ułatwienie oceny przez Sąd, czy nie zachodzą przesłanki negatywne do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Już obecnie można natomiast stwierdzić, iż regulacja ta już wpłynęła na znaczne zwiększenie nakładu pracy dłużnika koniecznej do przygotowania wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych. Już w poprzednim stanie prawnym rzetelne przygotowanie skutecznego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wymagało wiele pracy ze strony dłużnika, na co aktualnie nałoży się również konieczność przygotowania całego sprawozdania finansowego. Dodatkowo w przypadku przyspieszonego postępowania układowego powyższe prowadzi do sytuacji, w której należy sporządzić dwa bilanse, jeden dla celów postępowania, a drugi jako element sprawozdania finansowego.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.