UpperCase_14
28.10.2022

Przedłużenie zarządu sukcesyjnego na okres do 5 lat

Istotą zarządu sukcesyjnego jest jego tymczasowy charakter. Bywa jednak tak, że surowy, dwuletni okres trwania zarządu może okazać się niewystarczający nie tylko dla zarządcy, ale i dla innych podmiotów z przedsiębiorstwem w spadku związanych. W celu jednak złagodzenia tej rygorystycznej przesłanki związanej z upływem czasu, przewidziano specjalne rozwiązanie.

Ważne przyczyny przedłużenia zarządu sukcesyjnego.

Z ważnych przyczyn, czas trwania zarządu sukcesyjnego może być przedłużony na dowolny termin dłuższy, nie dłużej jednak niż maksymalnie 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Wniosek o wydanie takiego postanowienia może, przed dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, może złożyć każda osoba, na rzecz której działa zarządca sukcesyjny.

Znaczenie pojęcia "ważna przyczyna".

Ustawodawca nie zdefiniował, czym jest owa „ważna przyczyna”, pozostawiając jej interpretację w gestii sądu rozpoznającego wniosek o przedłużenie zarządu sukcesyjnego. W zależności zatem od konkretnego stanu faktycznego mogą to być różne fakty przemawiające za tym, aby zarząd trwał i dlaczego, dwuletni czas trwania zarządu sukcesyjnego jest niewystarczający. W szczególności, za ważne przyczyny mogą uchodzić np. osiągnięcie pełnoletniości przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku po upływie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, spór między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku do dalszych jego losów, długotrwałe i skomplikowane postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, czy dział spadku, szczególna sytuacja interesariuszy przedsiębiorstwa w spadku (pracowników, kontrahentów, otoczenia gospodarczego).

Nasze doświadczenia

Z naszych doświadczeń wynika, że za ważne przyczyny mogą zostać także uznane:

  • czynniki związane z stricte z charakterem prowadzonej działalności, a więc, trwające umowy o roboty budowlane, które rozpoczęły się przed albo w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego i niewątpliwie przekroczyłyby jego graniczną datę, a ponadto, obwarowane były wysokimi karami umownymi, udzielone przedsiębiorcy koncesje, przyznane przedsiębiorcy subwencje;
  • interes właścicieli i kontrahentów przedsiębiorstwa w spadku, wyrażający się zamiarze kontynuowania udziału w przetargach na budowę kolejnych obiektów, fakcie zatrudnienia wielu pracowników, konieczności ukończenia robót budowlanych związanych z użytecznością publiczną, współpracach nawiązanych z dostawcami surowców, materiałów i komponentów oraz wiążących się z tymi współpracami rabatów;
  • szczególna sytuacja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, która uniemożliwiła właścicielom przedsiębiorstwa w spadku podjęcie konstruktywnej i zgodnej decyzji, co do przyszłych losów całości składników majątkowych wchodzących w skład spadku oraz znalezienie rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zdobytych w zamówieniach publicznych.

Podsumowanie.

Należy pamiętać, że przedłużenie obejmuje zarząd sukcesyjny, jako urząd, a nie tzw. „kadencję” konkretnego zarządcy sukcesyjnego. Osoby pełniące tę funkcję mogą zmieniać się, i to również w okresie przedłużonego już zarządu sukcesyjnego, na zasadach ogólnych.

Informację o przedłużeniu zarządu sukcesyjnego sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uprawomocnienia się postanowienia o przedłużeniu okresu zarządu sukcesyjnego.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.