Robert-Głowacki_470x470_9
17.01.2022

Ile trwa i ile kosztuje proces frankowy?

Wielu kredytobiorców obawia się wysokości kosztów procesu o kredyt frankowy, jak również czasu trwania postępowania. Tymczasem środki, jakie trzeba zaangażować, aby wytoczyć powództwo przeciwko bankowi wcale nie musi być kosztowne, zaś rozstrzygnięcie sprawy w I instancji może nastąpić nawet w ciągu kilkunastu miesięcy.

Koszt wydania dokumentacji bankowej.

Jedną z pierwszych czynności w sporze o unieważnienie umowy kredytu frankowego jest pozyskanie z banku zaświadczenia dotyczącego wykonywania umowy kredytu. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wypłacie kredytu, historię spłaty, historię zmiany oprocentowania oraz informację o pobranych opłatach dodatkowych. W niektórych bankach wykaz ten można wygenerować za pośrednictwem bankowości internetowej, jednakże w większości przepadków należy zwrócić się o niego bezpośrednio do banku. Koszt sporządzenia takiego dokumentu to szacunkowo od 100 do 300 zł.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Przewidziana jest dla osób, które postanowiły powierzyć prowadzenie swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi i wynosi 17 zł. Opłata jest pobierana od każdej osoby, której kredyt dotyczy. Czyli jeśli po stronie kredytobiorcy mamy małżeństwo, to należy zapłacić 34 zł, czyli 17 zł od osoby. Opłatę od pełnomocnictwa uiszcza się na tym samym etapie, co pozew.

Opłata od pozwu.

W sprawach o kredyt frankowy opłata od pozwu pobierana od konsumentów przy roszczeniach powyżej 20 000 zł jest stała i wynosi co do zasady 1 000 zł. Wynika to z art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Inaczej kształtuje się sytuacja kredytobiorcy, który jest przedsiębiorcą, ponieważ w tym przypadku wysokość opłaty od pozwu determinuje wartość przedmiotu sporu, a konkretnie 5 % tej wartości, jeżeli kwota roszczenia przekracza 20 000 zł, lecz nie więcej niż 200 000 zł.

Opłata od pozwu oraz opłata od pełnomocnictwa to co do zasady jedyne nakłady finansowe, jakie należy uiścić na rzecz Skarbu Państwa wytaczając pozew przeciwko bankowi. 

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, podobnie jak dowód uiszczenia opłaty od pozwu stanowi jego załącznik. Są to obligatoryjne koszty sprawy frankowej, bez względu na wynik sprawy. Dalsze opłaty to już kwestia zarówno specyfiki sprawy kredytu frankowego.

Zaliczka na biegłego sądowego.

Pozew w sprawie frankowej z reguły sformułowany jest kaskadowo – roszczenie główne dotyczy stwierdzenia nieważności umowy kredytu, w razie zaś gdyby sąd nie podzielił tego roszczenia, formułuje się roszczenie ewentualne o tzw. odfrankowienie umowy. Jeśli sąd przystąpi do rozpatrywania roszczenia o „odfrankowienie” kredytu, wówczas może pojawić się dodatkowy koszt w postaci zaliczki na biegłego z zakresu finansów i bankowości. Koszty zaliczki pokrywa strona, która wnosiła o biegłego, zaś jej wysokość każdorazowo ustala sąd. Szacunkowo wynosi ona od 1 000 zł do 3 000 zł.

Dotychczas wspomniane opłaty obejmują koszty postępowania prowadzonego przed sądem I instancji. W przypadku, gdy któraś ze stron nie zgodzi się z wydanym wyrokiem, może się od niego odwołać, czyli wnieść apelację.

Opłata od apelacji.

Opłata od apelacji kształtuje się analogicznie, jak opłata od pozwu, jeżeli sprawa dotyczy osób będących konsumentami. Wysokość tej opłaty to zatem co do zasady 1 000 zł.  W przypadku przedsiębiorców nie stosuje się ograniczenia kwotowego, zaś wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi 5 % dochodzonej kwoty, nie więcej jednak niż 200 000 zł.

Koszty z tytułu zastępstwa procesowego oraz czas trwania procesu.

Zastępstwo procesowe to nic innego jak reprezentacja w sądzie interesów klienta przez radcę prawnego lub adwokata. Koszty prowadzenia sprawy frankowej mogą istotnie się różnić, gdyż są ustalane indywidualnie dla każdej sprawy. Najczęściej kancelaria pobiera opłatę początkową w kwocie od 5 000 złotych do 10 000 złotych w zależności od tego jakiego rodzaju kredytu dotyczy sprawa oraz jak bardzo jest ona skomplikowana. Warto dodać, iż pozwy w sprawach frankowych są obszerne, wymagają wnikliwej analizy przepisów oraz orzecznictwa, a tym samym ich sporządzenie jest czasochłonne. Niekiedy po wygranym procesie, kancelaria pobiera też dodatkową premię za sukces w wysokości od 3 do 10 procent wygranej.

Mając na względzie powyższe wszelkie koszty związane z procesem frankowym, a także indywidualne podejście do każdego klienta, to ile kosztuje pozew frankowy poza obligatoryjnymi składowymi, kancelaria jest w stanie ocenić, po dokonaniu analizy danej umowy z bankiem przez profesjonalnego pełnomocnika.

Ile trwa proces frankowy?

Czas trwania danego postępowania przed sądem uzależniony jest od kilku czynników. Po pierwsze od sądu, w którym toczy się sprawa, po drugie od sędziego rozpatrującego dany przypadek, kolejno od przebiegu postępowania dowodowego, a na koniec od tego, czy wniesiono apelację od wyroku. Obecnie rozpatrzenie sprawy frankowej w sądzie I instancji w Warszawie trwa ok. 2-3 lata. Natomiast w sądach w innych miastach czas oczekiwania na rozstrzygnięcie może być krótszy i wynosić tylko kilkanaście miesięcy. Warto mieć na względzie, że w sprawach dotyczących umów o kredyt frankowy istnieje duża szansa na to, że sąd po przeprowadzeniu dowodów osobowych (przesłuchanie powodów, zeznania świadków) zamknie rozprawę i wyda wyrok. Aktualnie, z uwagi na sytuację związaną ze stanem pandemii, świadkowie mogą być przesłuchani na piśmie, co przyspiesza cały proces. Do całości należy doliczyć czas potrzebny na rozpatrzenie apelacji w sprawie frankowej w sądzie odwoławczym, co może potrwać dodatkowe 1-2 lata.

Podsumowanie.

Proces w sprawie frankowej nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Dla konsumentów opłata od pozwu jest wprost wskazana w przepisach i niezależna od wartości dochodzonego roszczenia. Pozostałe koszty sprawy frankowej takie jak wynagrodzenie biegłego, czy też honorarium profesjonalnego pełnomocnika stanowią kwestię indywidualnych ustaleń klienta z prawnikiem oraz oceny sędziego. Warto dodać, że stawki minimalnego wynagrodzenia dla pełnomocników wskazane przez ustawodawcę mogą okazać się pomocne przy wstępnym szacowaniu kosztów, jakie może ponieść kredytobiorca decydując się na pozwanie banku, natomiast w przypadku wygranej sprawy (zgodnie z obecną tendencją konsumenci wygrywają ok. 95% spraw) wszelkie poniesione przez klienta koszty czyli opłaty skarbowe, opłaty sądowe, koszty ekspertyzy biegłego oraz inne wydatki zostają zwrócone przez bank. W przypadku roszczeń frankowych czas trwania procesu uzależniony jest od wielu czynników, niemniej w ostatnim czasie wiele spraw przyspieszyło, między innymi za sprawą rozpraw zdalnych, pisemnych zeznań świadków czy też wyroków wydawanych na posiedzeniu niejawnym.

Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy Cię przez proces, który ma na celu unieważnienie kredytu frankowego

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.