UpperCase-www-470x470_10
Upadłość konsumencka

Teresa Prałat

Sygn. akt XI GUp 352/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 837/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Teresy Prałat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniach 10 - 11 sierpnia 2020 r. syndyk zawiadomił pracodawcę upadłej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, bank upadłej, urząd pocztowy, centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. syndyk Robert Głowacki zawiadomił wierzycieli.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 10 lutego 2021 r. syndyk Robert Głowacki zwrócił się z wnioskiem do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Śremie o poszukiwanie majątku upadłej.

W dniu 2 marca 2021 r. syndyk wezwał do dobrowolnego zwrotu świadczenia w związku z uznaniem przez syndyka darowizn dokonanych przez Upadłą za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

W dniu 10 marca 2021 r. syndyk przesłał do sędziego komisarza obszerną informację o stanie postępowania oraz o ujawnionych w jego toku istotnych okolicznościach.

W dniu 28 czerwca 2021 r. syndyk wezwał wierzycieli do uzupełnienia zgłoszeń wierzytelności albo wydał zarządzenie w przedmiocie zwrotu zgłoszenia wierzytelności.

W dniu 13 lipca 2021 r. wpłynęła odpowiedź do biura syndyka z Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zapytań złożonych przez syndyka do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W dniu 27 sierpnia 2021 r.  syndyk złożył wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej postanowienia o ogłoszeniu upadłości Teresy Prałat.

W dniu 30 sierpnia 2021 r. syndyk wezwał do dobrowolnego wydania udziału we własności nieruchomości gruntowej, a także powtórnie wezwał do dobrowolnego zwrotu świadczenia w związku z uznaniem przez syndyka darowizn dokonanych przez Upadłą za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

W dniu 3 września 2021 r. syndyk objął w zarząd udział we własności nieruchomości gruntowej.

W dniu 16 grudnia 2021 r. syndyk zawiadomił Sąd Rejonowy, w którym zostało wszczęte postępowanie z powództwa wierzyciela przeciwko Upadłej o zapłatę, o ogłoszeniu upadłości Teresy Prałat.

W dniu 3 lutego 2022 r. syndyk zawiadomił wierzyciela, o którym powziął wiedzę po ogłoszeniu upadłości Teresy Prałat.

W dniu 16 lutego 2022 r. syndyk zawarł umowę z rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie operatu szacunkowego dla udziału w nieruchomości gruntowej.

W dniu 18 lutego 2022 r. syndyk przedłożył sędziemu wyznaczonemu wniosek o zobowiązanie do przekazania składników majątkowych do masy upadłości.

W dniu 25 lutego 2022 r. syndyk wykonał zobowiązanie Sądu Upadłościowego do przedstawienia informacji o stanie postępowania.

W dniach 1 kwietnia 2022 r. oraz 15 kwietnia 2022 r. syndyk zawiadomił komorników sądowych, którzy wszczęli postępowanie egzekucyjne o ogłoszeniu upadłości Teresy Prałat.

W dniu 17 maja 2022 r. syndyk zarządził zwrot zgłoszenia wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2022 r. Sędzia Wyznaczony Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto Wydziału XI Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  określił obowiązek przekazania do masy upadłości środków pieniężnych.

W dniu 4 lipca 2022 r. syndyk zawiadomił wierzycieli Upadłej o wyborze sposobu likwidacji udziału w nieruchomości gruntowej.

 

W dniu 15 lipca 2022 r. syndyk zawiadomił o wyborze sposobu likwidacji nieruchomości Sąd Upadłościowy.

W dniu 19 lipca 2022 r. syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego aktualizację spisu inwentarza.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. syndyk przesyłał operat szacunkowy oraz pozostałe informacje dotyczące nieruchomości osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości.

W dniu 6 września 2022 r. syndyk za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformował Sędziego-wyznaczonego o konieczności przeprowadzenia aukcji.

W dniu 28 października 2023 r. syndyk złożył do Sądu Upadłościowego pismo z informacją dotyczącą możliwości zaspokojenia wierzycieli oraz kosztów postępowania w całości ze środków zgromadzonych w masie upadłości.

W dniu 3 lutego 2023 r. syndyk sporządził i wysłał wierzycielom projekt planu spłaty wraz ze zobowiązaniem do złożenia stanowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu planu spłaty.

W dniu 15 maja 2023 r. syndyk złożył w Biurze Podawczym Sądu Upadłościowego projekt planu spłaty wraz z wnioskiem o wynagrodzenie.

Postanowieniem z dnia 31 maja 2023 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz przyznania wynagrodzenia syndykowi.

W dniu 4 lipca 2023 r. syndyk wykonał podział funduszy masy upadłości zgodnie z postanowieniem Sądu Upadłościowego oraz pobrał z masy upadłości wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji syndyka.

W dniu 16 sierpnia 2023 r. złożył w Sądzie Upadłościowym sprawozdanie ostateczne z czynności oraz rachunkowe.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.