stairs-g24f33c278_640
Unieważnienie kredytu frankowego

przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

Przebieg postępowania

Pozew został skierowany do Sądu Okręgowego w Szczecinie w dniu 2 kwietnia 2021 roku. Jako pełnomocnicy powodów wnosiliśmy o stwierdzenie nieważności umowy kredytu oraz zasądzenie na rzecz naszych Klientów zwrotu wszelkich świadczeń nienależnych uiszczonych Bankowi Santander Polska S.A. w kwotach 87.449,78 PLN i 9.734,89 CHF.

Sprawa była o tyle nietypowa, że dotyczyła kredytu z 2008 r. udzielonego na kwotę 570.000 zł, który w 2014 r. został wypowiedziany przez Bank z powodu zaprzestania spłaty rat przez kredytobiorców. Bank sprzedał wówczas wierzytelność do Funduszu Sekurytyzacyjnego EOS. Fundusz nie zdecydował się jednak na wytoczenie powództwa przeciwko naszym Klientom.

Odbyła się pierwsza i jedyna rozprawa przez sądem I instancji. Tego dnia przed składem sędziowskim stawili się powodowie wraz z pełnomocnikiem oraz reprezentant strony pozwanej. Sąd przesłuchał powodów, oddalił pozostałe zbędne wnioski dowodowe i zamknął rozprawę.

Sąd wydał korzystny dla powodów wyrok, w którym przychylił się w całości do naszej argumentacji i orzekł, co następuje:

  1. zasądził od Banku na rzecz każdego z powodów kwoty po 43 724,89 PLN i 4 867,44 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 lutego 2021 do dnia zapłaty;
  2. ustalił nieważność umowy kredytu;
  3. nakazał Bankowi zapłatę na rzecz każdego z powodów kwoty po 3217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok można zobaczyć tutaj.

Pozwany wniósł apelację od wyroku sądu I instancji. W środku zaskarżenia zarzucił m.in. naruszenie przepisów materialnoprawnych poprzez zakwalifikowanie umowy jako wadliwej i nieważnej, podczas gdy zdaniem Banku wyjaśniała ona w sposób przejrzysty działanie mechanizmu indeksacji. Bank podniósł tez zarzut potrącenia i zatrzymania. Apelacja została przyjęta do rozpoznania i trafiła do sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Złożyliśmy obszerną odpowiedź na apelację Banku, w której wnieśliśmy o oddalenie tej apelacji jako bezzasadnej, a także pominięcie wniosków dowodowych Pozwanego i podniesionych przez niego zarzutów potrącenia i zatrzymania.

Tego dnia odbyła się rozprawa odwoławcza przed w Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Po wysłuchaniu stron Sąd odroczył wydanie orzeczenia do dnia 8 czerwca 2022 roku.

Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację Banku w całości i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 4 050 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Całe postępowanie w dwóch instancjach trwało jedynie 14 miesięcy. Nasi Klienci mają prawomocnie stwierdzoną nieważność umowy i zasądzony zwrot wszystkich rat oraz pełnych kosztów procesu. Teraz pozostaje już tylko usunięcie bezprawnej hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości kredytowanej.

Co istotne, Klienci do chwili obecnej nie zostali pozwani ani przez bank, ani przez Fundusz EOS. Powództwo EOS po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność umowy jest już obecnie bez szans, jeśli natomiast bank będzie próbował pozywać Klientów na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, mamy szereg argumentów, aby zwalczyć to roszczenie.

Wyrok można zobaczyć tutaj.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.