Robert-Głowacki_470x470_5
14.04.2023

Uproszczona restrukturyzacja - na czym polega?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 roku pandemię. Związane to było z wieloma obostrzeniami. Przedsiębiorcy z powodu lockdownu musieli przygotować się na bardzo trudny czas. Ułatwieniem dla nich miało być wprowadzone w czerwcu 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. To czasowe rozwiązanie było sposobem na kłopoty finansowe przedsiębiorstw w czasie trwania pandemii. Wdrożone procedury okazały się nie tylko skuteczne, ale również popularne. Skłoniło to rząd do podjęcia decyzji o terminie obowiązywania przepisów. Możliwość skorzystania z nich została przesunięta na koniec listopada 2021 roku. Ostatecznie jednak uproszczona restrukturyzacja włączona została do ustawy prawo restrukturyzacyjne jako postępowania o zatwierdzeniu układu.

Co to jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu oparte na mechanizmie stosowanym uprzednio w uproszczonej restrukturyzacji to procedura, której celem jest ochrona dłużnika przed postępowaniem komorniczym oraz przed wypowiadaniem umów o podstawowym dla niego znaczeniu. Wraz z publikacją przez Dłużnika obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych znika możliwość wszczęcia nowych postępowań egzekucji komorniczych wobec dłużnika. Przedsiębiorstwo jest również chronione przed wcześniejszym zakończeniem najważniejszych umów. Między innymi takich jak najem oraz leasing. Dłużnik jest zobowiązany regulować bieżące zobowiązania, które powstały po dniu układowym, wcześniejsze zobowiązania natomiast będą podlegały spłacie w drodze wykonania układu zawartego z wierzycielami. A więc co to postępowanie o zatwierdzenie układu? Narzędzie prawne, które umożliwia sprawną naprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że przed dłużnikiem nie stoją żadne wymagania. Zobowiązany jest on, chociażby do tego, aby zagwarantować wierzycielom spłatę zadłużenia na satysfakcjonującym poziomie. Czyli w stopniu wyższym niż kwota do odzyskania przez wierzycieli w drodze postępowania egzekucyjnego lub w toku postępowania upadłościowego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - kto może z nich skorzystać?

Celem procedury jest zawarcie układu z wierzycielami. Na jego mocy określone zostają zasady restrukturyzacji wierzytelności. Kto może skorzystać z tego postępowania? Zastosowane ono może być w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się zdolnością restrukturyzacyjną oraz będących w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie niewypłacalności.

Istotnym warunkiem wdrożenia procedury jest również kryterium stosunku wierzytelności spornych do sumy wierzytelności. Suma zobowiązań spornych, która uprawnia do głosowania nad układem, nie może przekroczyć 15% wielkości zadłużenia w całości. To jeszcze nie wszystko. Dłużnik samodzielnie musi zebrać głosy wierzycieli. Mogą oni opowiadać się zarówno "przeciw" jak i "za" przedstawionym im propozycjom układowym. Zebranie odpowiedniej liczby głosów poparcia, nie jest jednak w pełni wiążące. Zatwierdzenie układu nastąpić może wyłącznie w drodze postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - jakie są jego najważniejsze zasady?

Uproszczona restrukturyzacja ma na celu proste i sprawne oddłużenie firmy. Wśród charakterystycznych cech tego postępowania należy wymienić m.in.:

  • zminimalizowanie formalności związanych z procedurą o zatwierdzenie układu;
  • prowadzenie postępowania w bardzo dużym stopniu bez udziału sądu;
  • krótki czas trwania postępowania – wniosek o zatwierdzenie układu winien zostać złożony przed upływem 3 miesięcy od wybranego przez dłużnika dnia układowego;
  • postępowanie prowadzone z udziałem nadzorcy układy, który pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem;
  • co do zasady brak ograniczenia Dłużnika w zarządzie nad przedsiębiorstwem.

Kiedy rozpoczyna się postępowanie o zatwierdzenie układu? W dniu, w którym dłużnik zawarł umowę z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postepowania, który spełnia wymogi określone w przepisach szczególnych. Następnie dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego według, którego określa się wierzytelności objęte układem.

Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i ustaleniu dnia układowego istnieje możliwość obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Przed obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego należy sporządzić i złożyć do akt postępowania spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny. Publikacja obwieszczenia rozpoczyna 4-miesięczny okres, w którym co do zasady niemożliwe jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz wypowiadanie kluczowych umów dla przedsiębiorstwa dłużnika. Jednocześnie w trakcie trwania ochrony dłużnik może wykonywać tylko czynności zwykłego zarządu, na czynności przekraczające zwykły zarząd musi każdorazowo zgodę nadzorcy układu.

Najważniejszy czynnik w podjęciu procedury, jaką jest postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowania restrukturyzacyjne rządzą się swoimi prawami. Jednym z najważniejszych czynników, który ma wpływ na przebieg całego procesu, jest czas. Doskonale pokazuje to, chociażby fakt, że wyżej wskazana ochrona obowiązuje tylko przez cztery miesiące od publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Niezależnie jednak od okresu ochronnego dłużnik na zebranie głosów, a następnie na sporządzenie i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu zawartego z wierzycielami ma tylko 3 miesiące od dnia układowego. Złożenie wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia układowego będzie prowadzić do odmowy zatwierdzenia układu przez Sąd. W przypadku bezskutecznego upływu okresu ochronnego, przez kolejne 10 lat nie będzie możliwe dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. W rezultacie w przypadku, gdy dłużnikowi nie uda się złożyć zgodnie z powyżej wskazanymi terminami wniosku o zatwierdzenie układu, będzie możliwe powtórzenie procedury zbierania głosów wierzycieli bez udziału sądu, jednakże dłużnik nie będzie mógł skorzystać z ochrony związanej z publikacją obwieszczenia.

Procedura zatwierdzenia układu

Artykuł 210 i nast.. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawa restrukturyzacyjnego regulują postępowanie o zatwierdzenie układu. Pierwszym punktem jest zawarcie umowy z nadzorcą układu. Dotyczy ona sprawowania nadzoru nad układem. Następnie istotne jest opracowanie "dnia układowego". Oznacza to określenie skutków, jakie pojawią się wraz z przyjętym układem oraz ustalenie tego, jakie uprawnienia przysługują wierzycielom odnośnie głosowania nad układem. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy i wierzyciela, gdyż te zobowiązania, które powstaną po tzw. dniu układowym, nie będą objęte układem. Na kiedy przypadać powinien wspomniany dzień? W okresie między trzema miesiącami a jednym dniem przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w uproszczonej restrukturyzacji odbywa się w całości w systemie teleinformatycznym. To za jego pośrednictwem zainteresowane sprawą osoby mogą uzyskać dostęp do akt postępowania i się z nimi zapoznać.

Podsumowanie - postępowanie o zatwierdzenie układu jako szansa na wyjście z zapaści finansowej

Postępowanie o zatwierdzenie układu, które od 1 grudnia 2021 roku na dobre zagościło w polskich przepisach prawnych ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zastosowanie narzędzi naprawczych w różnym – określonym przez prawo zakresie, ma więc chronić przed upadłością. Ma także sprawić, że obie strony będą odczuwać korzyści z wypracowanej wspólnie strategii. Niedawna pandemia i obecny konflikt na Ukrainie to sytuacje, które bezpośrednio wpływają na działanie i płynność finansową przedsiębiorstw. Często pchając je w kierunku upadłości. W takiej sytuacji warto szukać skutecznych rozwiązań. Wcześniej uproszczona restrukturyzacja a obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu to forma pomocy, która aprobatę zyskała m.in. dzięki dostosowaniu do obecnych potrzeb. Właściwe przeprowadzenie procedury sprawia, że przed przedsiębiorcą pojawia się możliwość zażegnania kryzysu.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.