Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
03.08.2022

Skutki obwieszczenia o dniu układowym w postępowaniu o zatwierdzeniu układu

W toku postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik dokonuje samodzielnego wyboru dnia układowego. Ustalenie dnia układowego ma istotne znaczenie dla przedmiotowego postępowania, gdyż w oparciu o wybraną datę dokonuje się określenia, które wierzytelności będą objęte układem. W rezultacie, co do zasady wierzytelności, które powstały przed dniem układowym będą objęte układem i będą podlegać zaspokojeniu na zasadach w nim określonych, natomiast wierzytelności powstałe po tym dniu będą z układu wyłączone i jako takie będą stanowiły zobowiązania bieżące. 

Określenie dnia układowego.

Ustalenia dnia układowego dokonuje dłużnik niezwłocznie po zawarciu z doradcą restrukturyzacyjnym umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Możliwość wyboru przez dłużnika terminu, a tym samym określenie, jakie wierzytelności będą objęte układem, została ograniczona przez ustawodawcę. Dzień układowy przypada zatem nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. W oparciu o wybraną przez dłużnika datę, mieszczącą się w wyżej wskazanych granicach, sporządza się spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.

Obwieszczenie - sposób jego dokonania.

Po przygotowaniu przedmiotowych dokumentów nadzorca układu, co do zasady dokonuje obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Obwieszczenia dokonuje się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Dłużników. Dokonanie obwieszczenia będzie niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowania o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia ustalenia dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowania restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika w z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzone postępowania restrukturyzacyjnego wystąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego rozpoczyna bieg termin na złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Termin ten wynosi cztery miesiące. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa. W tym terminie dłużnik wraz z nadzorcą układu winni przygotować propozycje układowe, przeprowadzić głosowanie wierzycieli nad układem w trybie samodzielnego zbierania głosów, a następnie w przypadku przyjęcia układu przez wierzycieli złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu.

Ograniczenie dłużnika w zarządzie przedsiębiorstwem.

Kolejnym skutkiem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest ograniczenie dłużnika w zarządzie przedsiębiorstwem. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu  albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie dłużnik może dokonywać wyłącznie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dłużnik potrzebuje zgody nadzorcy układu. Zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może zostać udzielona również w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. Określenie, jakie czynności wchodzą w zakres czynności zwykłego zarządu, a na jakie czynności dłużnik będzie potrzebować zgody nadzorcy układu, winno zostać uzgodnione w porozumieniu z nadzorcą układu i uzależnione od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa. Nadto w ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu może również kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika, w tym sprawdzać, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części przedsiębiorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą.

Umowy o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

W okresie wskazanych w ustępie poprzedzającym niedopuszczalne jest również wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, a także umów kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem dokonania obwieszczenia, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem dokonania obwieszczenia oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Nadzorca układu ustala spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, co pozwala na uniknięcie wątpliwości, które z wielu umów zawartych w toku działalności przedsiębiorstwa mają podstawowe znaczenie. Zakaz ten nie ma, jednak charakteru bezwzględnego w sytuacji, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu obwieszczenia o dniu układowym zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu dokonania obwieszczenia.

Ochrona przed egzekucją - skutki dla wszczętych postępowań egzekucyjnych.

Z dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego pojawia się również ochrona majątku dłużnika przez egzekucją. Skutek obwieszczenia dla postępowań egzekucyjnych jest różny w zależności od tego, czy wszczęcie postępowania egzekucyjnego wystąpiło przed, czy po dokonaniu obwieszczenia. Dla określenia tych skutków, nie jest istotna data, która została ustalona na dzień układowy, ani okoliczność, czy wierzyciel prowadzący egzekucję będzie objęty układem, z uwagi na ustalony dzień układowy. Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Sąd restrukturyzacyjny na wniosek dłużnika lub nadzorcy układu może uchylić zajęcia dokonane przed dniem dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane przelewa się na rachunek bankowy dłużnika niezwłocznie po dniu dokonania obwieszczenia. Po dokonaniu obwieszczenia wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia o zabezpieczeniu roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne. Ograniczenia te nie dotyczą jednak świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że skutki dokonania obwieszczenia są niezwykle istotne dla prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego dnia zaczyna biec nie tylko termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, ale również pojawiają się ograniczenia w zarządzie dłużnika nad przedsiębiorstwem oraz ochrona majątku dłużnika oraz kluczowych umów przed indywidualnymi działaniami wierzycieli oraz kontrahentów dłużnika, które mogłyby uniemożliwić zawarcie układu.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.