Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
21.01.2022

Postępowanie o zatwierdzenie układu - co przyniosą zmiany po 1 grudnia 2021 r. ?

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu. Dotychczas postępowanie to nie było popularne wśród podmiotów posiadających problemy finansowe, pomimo tego, iż w zasadzie nie ingerowało w strukturę przedsiębiorstwa i toczyło się w znacznej mierze bez udziału sądu. 

Przyczyny braku popularności dotychczasowego modelu.

Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż dłużnik uzyskiwał wąską ochronę przed egzekucją dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu i tylko do dnia jego uprawomocnienia. W rezultacie ochrona ta pojawiała się na finalnym etapie prowadzonego postępowania.  

Co po 1 grudnia 2021 r. ?

W dniu 1 grudnia 2021 r. weszły w życie gruntowne zmiany dotyczące tego postępowania zaczerpnięte ze sprawdzonego w praktyce uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim elektronizacji postępowania i wprowadzenia obowiązku obwieszczenia przez nadzorcę układu o ustaleniu dnia układowego oraz rozszerzenia czasowo i przedmiotowo dotychczasowej ochrony dłużnika przed egzekucja z jego majątku.

Elektronizacja akt postępowania o zatwierdzenie układu stanowi element szerszych działań ustawodawcy w stosunku do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zmiany w tym zakresie wprowadzają obowiązek prowadzenia przedmiotowego postępowania w ramach systemu teleinformatycznego tj. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Działania te mają usprawnić procedurę i znacznie przyspieszyć ww. postępowania.

Czego dotyczą zmiany?

Istotną zmianą względem poprzedniego stanu prawnego jest nałożenie na nadzorcę układu, z którym dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem, obowiązku publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego tj. dnia na podstawie, którego ustala się, którzy z wierzycieli dłużnika będą uprawnieni do głosowania nad układem i którzy zostaną zaspokojeni na zasadach w nim określonych. Nadto w terminie czterech miesięcy od dnia, dokonania obwieszczenia dłużnik powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Jeżeli w tym terminie wniosek nie zostanie złożony skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.

Najistotniejszą jednak zmianą dla sytuacji dłużnika, która może prowadzić do upowszechnienia się tego postępowania, jest wprowadzenie znacznie szerszej ochrony dłużnika przed egzekucją z jego majątku, porównywalnej do ochrony przysługującej w ramach postępowania sanacyjnego. Od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego niedopuszczalne jest co do zasady m.in. wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika bez zezwolenia rady wierzycieli oraz skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowień o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku.

Nadto, co do zasady, również postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego i skierowane do majątku dłużnika ulegają zawieszeniu z mocy prawa z tym dniem.

Podsumowanie.

Oczywiście taki zakres ochrony i brak udziału sądu w znacznej części postępowania może powodować ryzyko nadużyć ze strony nierzetelnych dłużników. Odpowiedzią na ten problem może być możliwość uchylenia skutków dokonania obwieszczenia.

W ramach podsumowania należy podkreślić, iż wprowadzone zmiany są przełomowe dla dotychczasowego postępowania o zatwierdzenie układu. Postępowanie to w obecnym kształcie umożliwia szybszą i bezpieczniejszą procedurę oddłużeniową praktycznie bez udziału sądu. Z uwagi na fakt, iż część istotnych zmian została zaczerpnięta z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęte rozwiązania zostały zweryfikowane w praktyce.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.