Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
18.11.2021

Ponowne wnioskowanie o ogłoszenie upadłości - czy jest możliwe po wcześniejszym odrzuceniu wniosku?

Aktualnie przepisy prawa upadłościowego nie wskazują negatywnych przesłanek dla ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Na etapie rozpatrywania wniosku sąd bada jedynie, czy zostały spełnione dwie przesłanki pozytywne. Wnioskodawca chcący uzyskać oddłużenie musi zatem wykazać, iż w chwili składania wniosku był konsumentem tj. był osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej oraz był niewypłacalny. Dla spełnienia przesłanki niewypłacalności wystarczające jest posiadanie jednego wierzyciela, wobec którego konsument posiada nieuregulowane i niemożliwe do spłaty zobowiązanie.

Można złożyć ponownie wniosek.

W rezultacie niewypłacalny konsument może ponownie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości nawet, jeśli wcześniej złożony został przez sąd oddalony (niezależnie od przyczyny), gdyż przepisy nie wiążą z samym oddaleniem poprzedniego wniosku o ogłoszenie upadłości negatywnych konsekwencji.

Jak było wcześniej?

We wcześniejszym stanie prawnym przepisy prawa upadłościowego wyróżniały przesłanki negatywne, których spełnienie prowadziło do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przesłankę negatywną stanowiło m.in. doprowadzenie do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, czy umorzenie w prowadzonego wobec dłużnika postępowania upadłościowego z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku.

Ogłoszenie upadłości to nie wszystko.

Powyższe nie oznacza, iż każda osoba, może uzyskać oddłużenie. Badanie spełnienia przesłanek negatywnych zostało jedynie przesunięte do momentu ustalania planu spłaty wierzycieli, a zatem po ogłoszeniu upadłości i likwidacji majątku upadłego. 

Zagadnienie wraca na etapie ustalenia planu spłaty.

W rezultacie przed decyzją o powtórnym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości należy rozważyć, czy przyczyny oddalenia wcześniejszego wniosku nie będą stanowić przeszkody na późniejszym etapie postępowania tj. w chwili ustalania planu spłaty. Konsument nie uzyska oddłużenia, jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań lub w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umarzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że jest to uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.

Podsumowanie.

W rezultacie, jeśli wcześniejszy wniosek został oddalony z wyżej wskazanych przyczyn, a nie zachodzą okoliczności będące podstawą do zastosowania względów słuszności lub humanitarnych, ponowne złożenie wniosku opartego o ten sam stan faktyczny, również nie doprowadzi do oddłużenia, a jedynie odsunie w czasie wydanie negatywnego dla dłużnika rozstrzygnięcia opartego o ustalenia, które były podstawą oddalenia wcześniejszego wniosku.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.