UpperCase_5_www
25.02.2022

Jakim oznaczeniem powinien posługiwać się oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ZasUczestPodmZagrU”).

Czym jest oddział?

Definicja oddziału znajduje się w ZasUczestPodmZagrU. Zgodnie z nią, oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności   (art. 3 pkt 4 ZasUczestPodmZagrU). Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej oraz zdolności prawnej. Co do zasady nie posiada też zdolności sądowej, chociaż w tym zakresie można wskazać wyjątki. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie ma więc odrębnej podmiotowości od przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny.

W myśl wspomnianej ustawy regulującej działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna czy też obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą (art. 3 pkt 7 ZasUczestPodmZagrU). Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 5) ZasUczestPodmZagrU osoba zagraniczna oznacza (i) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, (ii) osobę prawną z siedzibą za granicą, (iii) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą. Czyli osobą zagraniczną, która zamierza utworzyć oddział w Polsce może być zagraniczna spółka kapitałowa lub osobowa.

Kluczowym dla posiadania przymiotu przedsiębiorcy zagranicznego jest więc posiadanie siedziby za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznaczenie oddziału.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ZasUczestPodmZagrU, przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział w Polsce, ma obowiązek używania do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zagraniczny posługuje się firmą ABC société anonyme (dla spółek francuskich), to oznaczenie oddziału tego przedsiębiorcy na terytorium RP będzie brzmiało: ABC société anonyme, Spółka akcyjna, Oddział w Polsce.

Oddział a ustawa o KRS.

Z uwagi na to, że przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, istotnym jest zwrócenie uwagi na regulację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „u.k.r.s.”), a w szczególności na art. 38 ust. 1 pkt 14 u.k.r.s., który określa jakie dane należy ująć we wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Stosownie do tego przepisu będą to:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
  2. oznaczenie siedziby i adresu przedsiębiorcy zagranicznego,
  3. jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
  4. określenie prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy, w przypadku w którym przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  5. informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy.

Rejestracja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – podsumowanie.

Wpis oddziału zagranicznego przedsiębiorcy do rejestru jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego na obszarze danego kraju – za pośrednictwem tego oddziału. Warto dobrze się do tego procesu przygotować i zgromadzić przed rozpoczęciem rejestracji wszelkie dokumenty. Zwracamy przy tym uwagę, że w przypadkach niektórych przedsiębiorców zagranicznych przepisy ZasUczestPodmZagrU, nie znajdują zastosowania, z uwagi na ich wyłączenie, choćby przez regulacje art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Obsługa prawna firm to nasza codzienność. Jeżeli potrzebujesz pomocy zarówno w rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego lub likwidacji oddziału np. spółki zagranicznej, skontaktuj się z nami!

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.