UpperCase_49
20.01.2022

Czy można zaprzestać spłaty kredytu po złożeniu pozwu przeciwko bankowi?

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi samo w sobie nie uprawnia do zaprzestania dalszego wykonywania umowy kredytu. Brak spłaty rat może skutkować wypowiedzeniem umowy przez bank i podjęciem działań egzekucyjnych. Można jednak ubiegać się o zawieszenie obowiązku realizacji umowy przez sąd w drodze tzw. postanowienia o zabezpieczeniu.

Jakie są skutki zaprzestania spłaty?

Przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu dalszej spłaty rat kredytu należy mieć świadomość, że takie zachowanie wiązać się będzie z konkretnymi skutkami. Bank może wówczas wypowiedzieć umowę kredytu i postawić całość zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności. Dodatkowo rozpocznie naliczanie dodatkowych kosztów i odsetek karnych. Bank może również udostępnić informację o zaległości do Biura Informacji Kredytowej, Bankowego Rejestru czy Krajowego Rejestru Długów, co wpłynie negatywnie na ocenę zdolności kredytowej w razie chęci zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych bądź pożyczkowych. Ponadto, bank może wystąpić przeciwko kredytobiorcy z własnym powództwem o zapłatę.

Wniosek o zabezpieczenie.

Bezpieczniejszym rozwiązaniem, które proponujemy naszym Klientom, jest sfomułowanie już w pozwie (ewentualnie na późniejszym etapie postępowania sądowego) wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rat do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku spraw związanych z tzw. kredytami frankowymi zabezpieczeniu podlegać będzie najczęściej roszczenie o ustalenie nieważności umowy czy też roszczenie o ustalenie bezskuteczności jej zapisów. Zgodnie z art. 730 ze zn. 1 Kodeksu postępowania cywilnego udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza, że na podstawie okoliczności sprawy, przedstawione przez powoda fakty są wysoce realne. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje zaś wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W sprawach kredytów powiązanych z CHF oprócz roszczeń o zapłatę, formułowane są również roszczenia niepieniężne, mianowicie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub o uznanie pewnych postanowień umowy za bezskuteczne. Zabezpieczenie takich roszczeń może nastąpić m.in. poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas toczącego się postępowania.

Sposoby zabezpieczenia roszczeń kredytobiorcy.

Sposoby zabezpieczenia mogą różnić się w zależności od danej, konkretnej sprawy. Najczęściej będzie to:

  1. wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę spłat należności wynikających z umowy kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu;
  2. zakazanie pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
  3. zakazanie pozwanemu bankowi umieszczania w Biurze Informacji Krajowej bądź innym systemie bankowego rejestru informacji o niespłacaniu przez kredytobiorcę rat wynikających z umowy;
  4. zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego pozwanego prowadzonego dla banku przez Narodowy Bank Polski w zakresie kwoty dochodzonego roszczenia.

Należy jednakże pamiętać, że złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa nie jest jednoznaczne z jego udzieleniem. Według aktualnej linii orzeczniczej – zwłaszcza Wydziału XXVIII Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie (tzw. wydziału frankowego), uzyskanie zabezpieczenia jest bardziej prawdopodobne w odniesieniu do kredytobiorców, którzy na dzień złożenia wniosku spłacili już kwotę udostępnionego im przez bank kapitału lub w sprawach, w których sytuacja finansowa pozwanego banku nie jest stabilna. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że banki masowo składają zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Jakkolwiek są to tzw. zażalenia poziome, rozpatrywane przez ten sam sąd w innym składzie, nie zaś sąd wyższego rzędu, niekiedy prowadzą do zmiany treści postanowienia. Kredytobiorca musi więc odczekać pewien okres zanim zawieszenie płatności rat stanie prawomocne.

Podsumowanie

Podsumowując, niewątpliwie uzyskanie zabezpieczenia poprzez  wstrzymanie obowiązku spłaty rat na czas trwania procesu to istotna ulga dla kredytobiorcy. Mając jednak na uwadze ilość zagadnień, jakie wiążą się z uzyskaniem takiego zabezpieczenia, przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu płatności dalszych rat kredytu powiązanego z walutą franka szwajcarskiego polecamy skonsultowanie się ze specjalistą posiadającym doświadczenie w tejże dziedzinie, który nakieruje nas co i w jakiej kolejności możemy zrobić.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.