Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
04.11.2021

Czy konsument ma obowiązek ogłoszenia upadłości?

Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przeciwieństwie do przedsiębiorców, konsument posiada, co do zasady, wyłączne uprawnienie do złożenia takiego wniosku.

Decyzja konsumenta

Innymi słowy skorzystanie z możliwości oddłużenia jakim jest postępowanie upadłościowe zostało pozostawione przez ustawodawcę decyzji konsumenta, z której mimo powstania stanu niewypłacalności może nie skorzystać. Powyższe oznacza również, iż dłużnik nie ponosi również odpowiedzialności m.in. karnej, odszkodowawczej czy podatkowej za jego niezłożenie.

Brak ograniczenia czasowego

Możliwość skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie została przez ustawodawcę również ograniczona czasowo. W rezultacie od powstania stanu niewypłacalności do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może upłynąć długi czas. Wniosek może zostać złożony nawet wiele lat po powstaniu zadłużenia, o ile takie zadłużenie na skutek upływu czasu nie uległo przedawnieniu.

Czy aby na pewno dowolność?

Powyższe nie oznacza jednak, iż dłużnik będący konsumentem ma pełną dowolność, co do złożenia takiego wniosku. Moment złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i odstęp czasowy od chwili powstania niewypłacalności może mieć istotne znaczenie dla ustalenia wysokości i okresu na jaki zostanie ustalony plan spłaty.

Sąd przy ustalaniu długości okresu planu spłaty bierze pod uwagę również postawę i motywację dłużnika, które doprowadziły go do stanu niewypłacalności. W rezultacie zwłoka dłużnika w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, może stanowić podstawę do uznania, iż doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w wyniku rażącego niedbalstwa albo w sposób celowy. Oznacza to, co do zasady, iż okres na jaki zostanie ustalony plan spłaty nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata, a w przypadku celowości sąd odmówi ustalenia planu spłaty uniemożliwiając oddłużenie.  

Kiedy brak oddłużenia?

Nadto należy mieć na uwadze, iż konsument nie uzyska oddłużenia również w przypadku, gdy wcześniej prowadzone było wobec niego postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań i od zakończenia tego postępowania do chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie upłynął 10-letni okres.

Podsumowanie

Reasumując należy wskazać, iż przepisy prawa upadłościowego nie nakładają na niewypłacalnego konsumenta obowiązku i nie określają terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ustawa nie wiąże z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez konsumenta negatywnych konsekwencji, jak w przypadku przedsiębiorców. Mimo tego moment złożenia takiego wniosku będzie mieć istotne znaczenie na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości i może zaważyć na możliwości uzyskania oddłużenia.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.