UpperCase_24
02.12.2021

Wniesienie przedsiębiorstwa w spadku aportem do spółki jawnej a obowiązek sporządzania informacji o dochodach PIT-11 i deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R

Z chwilą śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstaje przedsiębiorstwo w spadku. Obejmuje ono składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Zarząd sukcesyjny.

Doniosłość zagadnienia kontynuacji biznesu jest już dostrzegalna wśród przedsiębiorców. Pomimo, że nie każdy decyduje się na wybór formy prawnej prowadzenia biznesu, która dobrze zabezpiecza ciągłość działalności przy zdarzeniach nieprzewidzianych, cieszy to, że przedsiębiorcy za życia powołują zarządcę sukcesyjnego, który w razie śmierci przedsiębiorcy prowadzi przedsiębiorstwo w spadku.

Co dalej z przedsiębiorstwem w spadku?

Zarząd sukcesyjnym jest rozwiązaniem ze swej natury przejściowym. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku staną w końcu przed decyzją o zadysponowaniu przedsiębiorstwem w spadku lub wygaszeniem działalności gospodarczej. Rozwiązaniem, na które część z nich się zdecyduje będzie wniesienie aportem przedsiębiorstwa w spadku do spółki jawnej.

Przejście zakładu pracy.

Na gruncie przepisów prawa pracy ta czynność może być traktowana jako przejście zakładu pracy, o którym mowa w art. 23 ze zn. 1 § 1 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dochodzi więc do automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie spółki jawnej. Stosunek pracy uprzednio istniejący w przedsiębiorstwie w spadku nie zostaje rozwiązany, mimo przejęcia pracowników.

Przejście obowiązków płatnika na nabywcę przedsiębiorstwa w spadku.

Z tego można wyprowadzić wniosek, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Oznacza to, że spółka jawna w analizowanej sytuacji winna kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek sporządzenia deklaracji oraz informacji za cały rok, także przed nabyciem przedsiębiorstwa w spadku.

A zatem po zakończeniu roku podatkowego spółka jawna, do której wniesiono aport w postaci przedsiębiorstwa w spadku powinna przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy (a więc także za czas przed wniesieniem aportu w postaci przedsiębiorstwa w spadku). Ponadto, spółka jawna zobowiązana będzie przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatku (czyli zarówno za okres przed jak i po aporcie przedsiębiorstwa w spadku do spółki jawnej).

Pomocne stanowiska organów podatkowych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych (m.in. pismo z dnia 3 listopada 2014 r. Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB1/415-814/14-2/AMN oraz pismo z dnia 17 grudnia 2012 r. Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-577/12-3/ASZ), które można posiłkowo stosować do wybranych stanów faktycznych dotyczących przedsiębiorstwa w spadku i zadysponowania nim przez jego właścicieli.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.