UpperCase-www-470x470_19
Upadłość konsumencka

Małgorzata Bartkowiak

Sygn. akt XI GUp 204/19 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 352/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Bartkowiak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 24 lipca 2019 r. syndyk Robert Głowacki rozesłał zawiadomienia do wierzycieli.

Syndyk Robert Głowacki rozpoczął likwidację masy upadłości. W związku z tym syndyk ogłosił o zamiarze sprzedaży telewizora plazmowego LG 42PT353, złotego łańcuszka, złotej bransoletki oraz urządzenia Maestro Cooker. Ogłoszenia o sprzedaży tych przedmiotów znajdowały się na portalu OLX.

W dniu 27 lipca 2019 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do Sędziego Komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. ukazało się ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2019 o ogłoszeniu upadłości Małgorzaty Bartkowiak.

W dniu 13 grudnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności.

W dniu 30 grudnia 2019 r. syndyk zlikwidował składniki masy upadłości – złoty łańcuszek oraz złotą bransoletkę.

W dniu 20 marca 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – urządzenie Maestro Cooker.

W dniu 20 marca 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – telewizor plazmowy LG 42PT353.

W dniu 27 maja 2020 r. ukazało się ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102/2020 o zatwierdzeniu listy wierzytelności przez sędziego komisarza.

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził listę wierzytelności. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 maja 2020 r.

W dniu 29 września 2020 r. ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności.

MSIG -> Rocznik 2020 -> Numer 190/2020 (6080)z dnia 29 września 2020 r. -> pozycja 50283

W dniu 9 października 2020 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 5.

W dniu 12 stycznia 2021 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 6.

W dniu 16 marca 2021 r. syndyk złożył wniosek do Sądu o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty oraz przyznanie syndykowi wynagrodzenia.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 7.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyła się rozprawa Sądu Upadłościowego w przedmiocie ustalenia planu spłaty Małgorzaty Bartkowiak. Rozprawa została odroczona na termin z urzędu.

W dniu 7 maja 2021 r. syndyk wezwał pracodawcę upadłej do uregulowania należności z tytułu umowy o pracę.

W dniu 24 maja 2021 r. syndyk złożył odwołanie od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

W dniu 8 czerwca 2021 r. syndyk wezwał Małgorzatę Bartkowiak do przekazania wynagrodzenia z tytuły umowy zlecenia w części podlegającej zajęciu na konto masy upadłości.

W dniu 22 czerwca 2021 r. syndyk wykonał zarządzenie Sądu Upadłościowego z dnia 7 czerwca 2021 r.

W dniu 12 lipca 2021 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 8.

W dniu 21 lipca 2021 r. syndyk stawił się na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w przedmiocie rozpoznania odwołania od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.  Po zamknięciu rozprawy w dniu 21 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Świebodzinie IV Wydział Pracy wydał wyrok, zgodnie z którym sprawę w części dotyczącej żądania zapłaty wynagrodzenia przekazał do rozpoznania I Wydziałowi Cywilnego, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. syndyk złożył do Sądu Upadłościowego pismo, w którym poinformował Sędziego o sposobie zakończenia postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie, a także o braku podstaw do zaskarżenia orzeczenia kończącego przedmiotowe postępowanie.

W dniu 11 października 2021 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 9.

W dniu 27 października 2021 r. w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu Rejonowego w Świebodzinie do uiszczenia opłaty od pozwu o zapłatę, syndyk wysłał wniosek o zwolnienie Upadłej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Świebodzinie I Wydział Cywilny zwolnił syndyka masy upadłości Upadłej od kosztów sądowych w części tj. w zakresie opłaty od pozwu.

W dniu 2 grudnia  2021 r. syndyk przekazał do Sądu Upadłościowego wniosek o wyrażenie zezwolenia na zawarcie ugody w sprawie o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie.

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 r. Sędzia-komisarz wydał postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, co do roszczenia spornego.

W dniu 7 stycznia 2022 r.  syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 10.

W dniu 12 stycznia 2022 r. syndyk złożył w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie pismo procesowe w przedmiocie cofnięcia pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia z uwagi na zawarcie ugody.

Postanowieniem dnia 17 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Świebodzinie postanowił umorzyć postępowanie o zapłatę z uwagi na cofnięcie roszczenia.   

W dniu 9 lutego 2022 r. syndyk złożył aktualizację stanowiska syndyka, co do możliwości ustalenia plany spłaty wierzycieli oraz wniosku o wynagrodzenie.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 11.

W dniu 16 maja 2022 r. syndyk wniósł do Sądu Upadłościowego wniosek o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w przedmiocie ustalenia planu spłaty albo umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

W dniu 4 lipca 2022 r. syndyk złożył w Sądzie sprawozdanie z czynności syndyka oraz sprawozdanie rachunkowe nr 12.

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 204/19 ustalił plan spłaty wierzycieli.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. syndyk sporządził i złożył Sędziemu-komisarzowi sprawozdanie ostateczne.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.