stairs-g24f33c278_640

Przedłużenie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku

Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie

Przebieg postępowania

26 lipca 2022 r. w imieniu naszej klientki, sprawującej funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku osoby fizycznej oraz jednocześnie współwłaściciela przedsiębiorstwa w spadku, skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie wniosek o przedłużenie tego zarządu na maksymalny czas 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Sprawa była o tyle nietypowa i pilna, gdyż wniosek został złożony na trzy miesiące przed wygaśnięciem zarządu. Wynikało przede wszystkim z braku możliwości podjęcia przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku decyzji, co do dalszych losów przedsiębiorstwa w spadku oraz żałoby po zmarłym przedsiębiorcy. Ważnym powodem był również charakter prowadzonej działalności, opierającej się w głównej mierze na realizacji zamówień publicznych o charakterze ciągłym, często przekraczających czas trwania zarządu.

Uczestnicy postępowania (pozostali właściciele przedsiębiorstwa w spadku) złożyli odpowiedź na wniosek, w której zgodnie przychylili się do żądania i poparli konieczność przedłużenia zarządu sukcesyjnego na maksymalny okres, podkreślając, że podstawowy, dwuletni okres zarządu okazał się niewystarczający.

Odbyła się pierwsza i jedyna rozprawa, w której udział wzięli wnioskodawczyni (zarządca sukcesyjny oraz współwłaściciel przedsiębiorstwa w spadku), reprezentowana przez przedstawiciela kancelarii Upper Case oraz uczestniczki (pozostali właściciele przedsiębiorstwa w spadku). Sąd przesłuchał strony i wydał korzystne postanowienie, w którym uwzględnił wniosek w całości, przedłużając zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku do 5 lat od daty śmierci przedsiębiorcy, w całości podzielając argumentację przedstawioną we wniosku.

Podzielając przedstawione przez Upper Case stanowisko, sąd zgodził się z naszym rozumieniem pojęcia „ważne przyczyny”, w razie zaistnienia których przepisy, dopuszczają przedłużenie zarządu sukcesyjnego:

  • czynniki związane z stricte z charakterem prowadzonej działalności, a więc, trwające umowy o zamówienia publiczne, które rozpoczęły się przed albo w trakcie trwania zarządu sukcesyjnego i niewątpliwie przekroczyłyby jego graniczną datę, a ponadto, obwarowane były wysokimi karami umownymi; a także udzielone przedsiębiorcy koncesje czy przyznane subwencje;
  • interes właścicieli i kontrahentów przedsiębiorstwa w spadku, wyrażający się w zamiarze kontynuowania udziału w przetargach na budowę kolejnych obiektów, fakcie zatrudnienia wielu pracowników, konieczności ukończenia robót budowlanych związanych z użytecznością publiczną, współpracach nawiązanych z dostawcami surowców, materiałów i komponentów oraz wiążących się z tymi współpracami rabatów;
  • szczególna sytuacja właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, która uniemożliwiła właścicielom przedsiębiorstwa w spadku podjęcie konstruktywnej i zgodnej decyzji, co do przyszłych losów całości składników majątkowych wchodzących w skład spadku oraz znalezienie rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zdobytych w zamówieniach publicznych.

Dzięki przedłużeniu zarządu, zarówno właściciele przedsiębiorstwa w spadku, jak i jego interesariusze (kontrahenci, pracownicy, dalsze otoczenie gospodarcze) będą mieli czas na zrealizowanie umów będących w toku oraz znalezienie rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zdobytego w dotychczasowej działalności.

Postanowienie stało się prawomocne.

Informacja o przedłużeniu zarządu sukcesyjnego została ujawniona w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.